Юридична відповідальність за вчинення кримінальних проступків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право.ua. - 2020. - № 2. - С. 138-141

Анотація

У статті розглянуто питання настання юридичної (кримінальної) відповідальності за вчинення кримінальних проступків. Наголошено, що єдиною підставою юридичної (кримінальної) відповідальності є вчинення особою правопорушення за умови наявності в Кримінальному кодексі України норми, що передбачає міру відповідальності за вчинення такого діяння. Запропоновано до заходів юридичної відповідальності додати і такий захід, як обов’язкове відшкодування збитків (матеріальних і моральних), завданих кримінальним проступком. The article considers the issue of legal (criminal) liability for committing criminal offenses. It is emphasized that the only basis for legal (criminal) liability is the commission of an offense by a person, provided that there is a rule in the Criminal Code of Ukraine that provides for a measure of liability for such an act. It is proposed to add to the measures of legal responsibility such a measure as mandatory compensation for damages (material and moral) caused by a criminal offense. В статье рассмотрены вопросы наступления юридической (уголовной) ответственности за совершение уголовных проступков. Отмечено, что единственным основанием юридической (уголовной) ответственности является совершение лицом правонарушения при условии наличия в Уголовном кодексе Украины нормы, предусматривающей меру ответственности за совершение такого деяния. Предложено к мерам юридической ответственности добавить и такое мероприятие, как обязательное возмещение убытков (материальных и моральных), причиненных уголовным проступком.

Опис

Алєксєєва-Даниленко, Ю. В. Юридична відповідальність за вчинення кримінальних проступків / Алєксєєва-Даниленко Юлія Володимирівна // Право.ua. - 2020. - № 2. - С. 138-141. - DOI 10.32782/LAW.2020.1.19 .

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, юридична відповідальність, юридическая ответственность, legal liability, кримінальна відповідальність, уголовная ответственность, criminal liability, кримінальні проступки, уголовные проступки, criminal offenses, законодавство, законодательство, legislation, функції юридичної відповідальності, функции юридической ответственности, functions of legal responsibility

Бібліографічний опис