Contractual regulation of personal non-property relations

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Visegrad journal on human rights. – 2018. – № 5 (Vol. 1). – P. 34-37

Анотація

Стаття присвячена дослідженню трансформації наукової думки щодо договірного регулювання особистих немайнових відносин в Україні. Зазначається, що цивілістика пройшла шлях від повного невизнання можливості застосування договірних конструкцій для врегулювання особистих немайнових відносин до визнання та переосмислення теорії договірного права. Встановлено, що такі наукові пошуки безумовно сприяють появі різноманітних договірних форм реалізації особистих немайнових прав у теорії та на практиці, породжуючи нові виклики юридичній науці.
The article is devoted to the study of the transformation of scientific thought regarding the contractual regulation of personal non-property relations in Ukraine. It is noted that civilization has gone from the complete non-recognition of the possibility of applying contractual structures for the settlement of personal non-property relationships to the recognition and rethinking of the theory of contractual law. It is established that such kind of scientific research certainly contributes to the emergence of various contractual forms of realization of personal non-property rights in theory and in practice, thus creating new challenges for legal science.
Статья посвящена исследованию трансформации научной мысли по договорному регулированию личных неимущественных отношений в Украине. Отмечается, что цивилисты прошли путь от полного непризнания возможности применения договорных конструкций для урегулирования личных неимущественных отношений к признанию и переосмыслению теории договорного права. Установлено, что такие научные изыскания безусловно способствуют появлению разнообразных договорных форм реализации личных неимущественных прав в теории и практике, порождая новые вызовы юридической науке.

Опис

Ключові слова

особисті немайнові відносини, договірне регулювання, особисті немайнові права, договір, personal non-property relations, contractual regulation, personal non-property rights, contract, личные неимущественные отношения, договорное регулирование, личные неимущественные права, договор

Бібліографічний опис

Horobets, N. Contractual regulation of personal non-property relations / Nataliia Horobets, Oksana Panasiuk, Viktoria Pankratova // Visegrad journal on human rights. – 2018. – № 5 (Vol. 1). – P. 34-37.