До характеристики принципу єдності та диференціації правового регулювання трудових прав працівників Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 24-27

Анотація

Надано авторську характеристику принципу єдності та диференціації правового регулювання трудових прав працівників Національної поліції України.
The author's description of the principle of unity and differentiation of legal regulation of labor rights of employees of the National Police of Ukraine is provided.
Предоставлено авторскую характеристику принципа единства и дифференциации правового регулирования трудовых прав работников Национальной полиции Украины.

Опис

Бортник, С. М. До характеристики принципу єдності та диференціації правового регулювання трудових прав працівників Національної поліції України / С. М. Бортник // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 24-27.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, диференціація, трудові правовідносини, єдність, labour legal relations, unity, differentiation, трудовые правоотношения, единство, дифференциация

Бібліографічний опис