Механізм розірвання шлюбу внаслідок неможливості його подальшого існування як союзу між чоловіком і жінкою (унаслідок зміни статі одного з подружжя)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і суспільство. – 2019. – № 3. – С. 92-98

Анотація

Автором на підставі аналізу та узагальнення наукових положень щодо з’ясування сутності процедури припинення шлюбу з різних причин, у тому числі на підставі зміни статі одного з подружжя, запропоновано механізм розірвання такого шлюбу, причому цей процес охарактеризовано як автоматичний, тобто такий, що не потребує подання відповідної заяви.
The author, on the basis of analysis and generalization of scientifc provisions regarding the clarifcation of the essence of the procedure for termination of marriage for various reasons, including the change in the sex of one of the spouses, proposes a mechanism for the dissolution of such a marriage, and this process is characterized as automatic, that is, that does not need submission of the relevant application.
Автором на основании анализа и обобщения научных положений по выяснению сущности процедуры прекращения брака по разным причинам, в том числе на основании изменения пола одного из супругов, предложен механизм расторжения такого брака, причем этот процесс охарактеризован как автоматический, то есть такой, который не требует подачи соответствующего заявления.

Опис

Кириченко Т. С. Механізм розірвання шлюбу внаслідок неможливості його подальшого існування як союзу між чоловіком і жінкою (унаслідок зміни статі одного з подружжя) / Кириченко Т. С. // Право і суспільство. – 2019. – № 3. – С. 92-98. - DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-3-1-16.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, підстави припинення шлюбу, розірвання шлюбу, зміна статі, подружжя, сім’я, орган державної реєстрації актів цивільного стану, суд, основания прекращения брака, расторжение брака, изменение пола, супруги, семья, орган государственной регистрации актов гражданского состояния, grounds for termination of marriage, dissolution of marriage, change of sex, spouse, family, state registration authority, court

Бібліографічний опис