Поняття та види адміністративно-правових засобів забезпечення економічної безпеки органами Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 235-237.

Анотація

Розглянуто поняття адміністративно-правових засобів та порядок їх застосування. Адміністративно-правові засоби забезпечення органами поліції економічної безпеки визначено як сукупність прийомів і способів впливу органами поліції на загрози економічній безпеці при реалізації ними правоохоронних функцій з метою їх запобігання та нейтралізації, що гарантує здійснення економічного суверенітету. Виділено види адміністративноправових засобів забезпечення органами поліції економічної безпеки.
The concept of administrative and legal means and the order of their application are considered. Administrative and legal means of ensuring economic security by police bodies are defined as a set of techniques and methods of influence by police bodies on threats to economic security when they implement law enforcement functions with the aim of preventing and neutralizing them, which guarantees the exercise of economic sovereignty. The types of administrative legal means of ensuring economic security by police bodies are highlighted.
Рассмотрено понятие административно-правовых средств и порядок их применения. Административно-правовые средства обеспечения органами полиции экономической безопасности определены как совокупность приемов и способов воздействия органами полиции на угрозы экономической безопасности при реализации ими правохранительных функций с целью их предотвращения и нейтрализации, что гарантирует осуществление экономического суверенитета. Выделены виды административно-правовых средств обеспечения органами полиции экономической безопасности.

Опис

Толочко, В. В. Поняття та види адміністративно-правових засобів забезпечення економічної безпеки органами Національної поліції України / Володимир Володимирович Толочко // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 235-237.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, адміністративно-правові засоби, administrative and legal means, административно-правовые средства, забезпечення економічної безпеки, ensuring economic security, обеспечение экономической безопасности

Бібліографічний опис