The use of special knowledge in the investigation of violent crimes

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Cuestiones Políticas. – 2023. – Vol. 41, № 76. – P. 241-258

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питання використання спеціальних знань під час проведення експертизи під час розслідування злочинів, вчинених із застосуванням насильства. Дослідження ілюструє те, що положення про те, що участь експерта в доказуванні у кримінальному провадженні ґрунтується на законах і категоріях діалектики та формальної логіки і, крім того, здійснюється шляхом поєднання практичної та інтелектуальної діяльності. Також виділяють основні та нетипові види експертиз: судово-медичну; судово-психіатричний; судово-психологічний; судово-біологічні; балістика; експертиза холодної зброї; транс- і дактилоскопічні. Залежно від слідчої обстановки на момент проведення судової експертизи та наявних доказів зазначається перелік питань, що вирішуються експертом, а саме: судово-хімічна під час розслідування насильницьких злочинів; судово-орологічні; ґрунтознавство; молекулярні та інші генетичні експертизи в залежності від виду злочину, розслідуваної ситуації та наявних фізичних об'єктів. Зроблено висновок про теоретико-методологічні основи проведення таких експертиз потребують оновлення та адаптації до новітніх технологій і найкращого світового досвіду.
The article is devoted to highlighting the issue of the use of special knowledge in the way of conducting an examination during the investigation of crimes committed with the use of violence. The study illustrates that the proposition that the expert’s participation in the evidence in criminal proceedings is based on the laws and categories of dialectics and formal logic and, moreover, is carried out by combining practical and intellectual activity. Also, the main and atypical types of examinations are distinguished: forensic medical; forensic psychiatric; forensic psychological; forensic biological; ballistics; cold weapons examination; trans- and dactyloscopic. Depending on the investigative situation at the time of the forensic examination and the available evidence, a list of issues to be resolved by the expert is indicated, such as: forensic chemistry during the investigation of violent crimes; forensic and orological; soil science; molecular and other genetic examinations, depending on the type of crime, the situation under investigation and the physical objects available. It was concluded that the theoretical and methodological foundations of such examinations need to be updated and adapted to the latest technology and the best state-of-the-art world experience.
Статья посвящена освещению вопроса использования специальных знаний в способе проведения экспертизы при расследовании преступлений, совершенных с применением насилия. В исследовании показано, что положение о том, что участие эксперта в доказывании в уголовном судопроизводстве основывается на законах и категориях диалектики и формальной логики и, кроме того, осуществляется путем сочетания практической и интеллектуальной деятельности. Также выделяют основные и нетичные виды экспертиз: судебно-медицинская; судебно-психиатрическая; судебно-психологическая; судебно-биологический; баллистика; экспертиза холодного оружия; транс- и дактилоскопические. В зависимости от следственной ситуации на момент проведения судебной экспертизы и имеющихся доказательств указывается перечень вопросов, подлежащих разрешению экспертом, таких как: судебно-химическая экспертиза при расследовании насильственных преступлений; судебно-орологический; почвоведение; молекулярные и другие генетические экспертизы в зависимости от вида преступления, расследуемой ситуации и имеющихся физических объектов. Сделан вывод, что теоретико-методологические основы таких экспертиз нуждаются в обновлении и адаптации к новейшим технологиям и лучшему мировому опыту.

Опис

The use of special knowledge in the investigation of violent crimes / Volodymyr Bondar, Kira Gorelkina, Liudmyla Kryvda, Olena Nazaruk, Tetiana Matiushkova // Cuestiones Políticas. – 2023. – Vol. 41, № 76. – P. 241-258. – DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4176.13.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, publikatsii u WoS, violent crimes, preliminary investigation, special knowledge, expert investigator, forensic medical examination, насильницькі злочини, попереднє слідство, спеціальні знання, експерт-слідчий, судово-медична експертиза, насильство, насильственные преступления, предварительное расследование, специальные знания, эксперт-следователь, судебно-медицинская экспертиза

Бібліографічний опис