Актуальні проблеми інтеграції у сфері інформаційного забезпечення правоохоронних органів України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 304-306
Abstract
Відзначено, що разом зі швидким розвитком і вдосконаленням глобальних комунікаційних мереж, комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем і технологій, також повинна відбутися еволюція інформаційно-правового середовища правоохоронних органів України для її подальшої міжнародної інтеграції. Наголошено, що вона має відбутися з урахуванням національних особливостей на підставі детального наукового аналізу міжнародного законодавства, матеріально-технічної бази, розширення міжнародних зв’язків та з урахуванням досвіду інших країн.
It was noted that along with the rapid development and improvement of global communication networks, computer support and information systems and technologies, the evolution of the information and legal environment of law enforcement agencies of Ukraine should also take place for its further international integration. It was emphasized that it should take place taking into account national characteristics on the basis of a detailed scientific analysis of international legislation, the material and technical base, the expansion of international relations and taking into account the experience of other countries.
Отмечено, что вместе с быстрым развитием и усовершенствованием глобальных коммуникационных сетей, компьютерного обеспечения и информационных систем и технологий также должна произойти эволюция информационно-правовой среды правоохранительных органов Украины для ее дальнейшей международной интеграции. Отмечено, что она должна состояться с учетом национальных особенностей на основе детального научного анализа международного законодательства, материально-технической базы, расширения международных связей и с учетом опыта других стран.
Description
Шорохова, Г. М. Актуальні проблеми інтеграції у сфері інформаційного забезпечення правоохоронних органів України / Г. М. Шорохова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 304-306.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, law enforcement agencies, правоохранительные органы, інформаційне забезпечення, information support, информационное обеспечение, інформаційні технології, information technology, информационные технологии, інтеграція, integration, интеграция
Citation