Інформатика для правоохоронців : навч. посіб.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків, 2015.- 182 с.

Анотація

Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за напрямами «правознавство», «правоохоронна діяльність». У посібнику розглянуті теоретичні та практичні основи комп’ютерної техніки, склад та принципи її роботи; огляд периферійних пристроїв; поняття про мережі, їхнє призначення і організацію. Також посібник містить огляд програмного забезпечення та основи інформаційної безпеки. Після кожного розділу є список контрольних питань, які допоможуть перевірити вивчений матеріал.
The manual is intended for Law and Law enforsement specialty cadets of the MIA educational institutions. The manual includes the theoretical and practical fundamentals of computer technology, structure and principles of its work; review of peripheral devices; concept of network, their purpose and organization. Also manual provides an overview of the software and the basics of information security. Each section has a list of control questions which helps to check the learned material.
Учебное пособие предназначено для курсантов учебных заведений системы МВД, обучающихся по направлениям «правоведение», «правоохранительная деятельность». В пособии рассмотрены теоретические и практические основы компьютерной техники, состав и принципы ее работы; обзор периферийных устройств; понятие сети, их назначение и организация. Также пособие содержит обзор программного обеспечения и основы информационной безопасности. После каждого раздела есть список контрольных вопросов, которые помогут проверить изученный материал.

Опис

Сезонова, І. К. Інформатика для правоохоронців: навч. посіб. / І. К. Сезонова; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. – 182 с.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, правоохоронна діяльність, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, правоохранительная деятельность, law enforcement, інформатика, информатика, правоохоронці, правоохранители, программное обеспечение, програмне забезпечення, обчислювальна техніка, software, вычислительная техника

Бібліографічний опис