Аналіз міжнародного досвіду адміністративної діяльності поліції в сфері охорони навколишнього природного середовища: перспективи впровадження в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Modern science, practice, society: The 18 th International scientific and practical conference (Boston, USA, 25-26 May 2020). - Boston, 2020. - P. 300-303

Анотація

Проаналізовано передовий міжнародний досвід поліцейських структур. Зауважено, що в Україні на державному рівні треба піднімати питання про створення екологічної поліції або її аналогів. Крім того, потребою часу є прийняття конкретних рішень з боку органів законодавчої та виконавчої влади, спрямованих на вдосконалення правових норм, що забезпечують діяльність правоохоронних органів з охорони природних ресурсів, підвищення ефективності практики їх застосування і попередження, необхідності консолідованої і злагодженої роботи всіх державних інституцій і місцевого самоврядування у подоланні екологічних правопорушень.
The best international experience of police structures was analyzed. It was noted that in Ukraine at the state level, the issue of creating an environmental police or its analogues should be raised. In addition, the need for time is the adoption of specific decisions by the legislative and executive authorities aimed at improving the legal norms that ensure the activities of law enforcement agencies in the field of protection natural resources, increasing the effectiveness of their application and prevention, the need for consolidated and coordinated work of all state institutions and local self-government in overcoming environmental offenses.
Проанализирован передовой международный опыт полицейских структур. Замечено, что в Украине на государственном уровне следует поднимать вопрос о создании экологической полиции или ее аналогов. Кроме того, потребностью времени является принятие конкретных решений со стороны органов законодательной и исполнительной власти, направленных на усовершенствование правовых норм, обеспечивающих деятельность правоохранительных органов по охране природных ресурсов, повышения эффективности практики их применения и предупреждения, необходимости консолидированной и слаженной работы всех государственных институций и местного самоуправления в преодолении экологических правонарушений.

Опис

Ключові слова

поліція, police, полиция, міжнародний досвід, international experience, международный опыт, адміністративна діяльність, administrative activity, административная деятельность, охорона навколишнього природного середовища, environmental protection, охрана окружающей природной среды, екологічна поліція, environmental police, экологическая полиция

Бібліографічний опис

Казанчук, І. Д. Аналіз міжнародного досвіду адміністративної діяльності поліції в сфері охорони навколишнього природного середовища: перспективи впровадження в Україні / Казанчук І. Д. // Modern science, practice, society: The 18 th International scientific and practical conference (Boston, USA, 25-26 May 2020). - Boston, 2020. - P. 300-303.