Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування у Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2016. - №20. – С. 56-60

Анотація

У статті досліджується досвід взаємодії поліції Чеської Республіки з органами місцевого самоврядування та можливість його застосування в Україні. Особлива увага приділена механізму координаційних угод між органами поліції та органами місцевого самоврядування та його ролі у спільному забезпеченні правопорядку на місцевому рівні. За результатами дослідження запропоновано шляхи застосування чеського досвіду в Україні в рамках реалізації положень Закону України «Про Національну поліцію» в частині забезпечення взаємодії поліції з територіальними громадами.
The article deals with the experience of cooperation between the police of Czech Republic and municipal self-government together with the possibility of its implementation in Ukraine. Particular attention is paid to the mechanism of the agreements on coordination between police and municipal bodies and their part in insurance of law and order on the local level. Based on the results, ways of implementation of the Czech experience in Ukraine are proposed under the framework of implementation of the provisions of Law on National Police in its part on cooperation between police and communities.
В статье исследуется опыт взаимодействия полиции Чешской Республики с органами местного самоуправления и возможность его применения в Украине. Особое внимание уделено механизму координационных соглашений между органами полиции и органами местного самоуправления и его роли в совместном обеспечении правопорядка на местном уровне. По результатам исследования предложены пути применения чешского опыта в рамках реализации положений Закона Украины «О Национальной полиции» в части обеспечения взаимодействия полиции с территориальными общинами.

Опис

Святокум І. О Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування у Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні / І.О. Святокум // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. - №20. – С. 56-60

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Чеська Республіка, Чешская Республика, Czech Republic, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, органи місцевого самоврядування, органы местного самоуправления, municipal bodies, поліція, полиция, police, територіальна громада, координаційна угода, муніципальна поліція, муниципальная полиция, зарубежный опыт, foreign experience, зарубіжний досвід, взаимодействие, взаємодія, cooperation, территориальная община, координационное соглашение, municipal self-government, communities, agreement on coordination, municipal police

Бібліографічний опис