Молодь та наркотики – 2018 : За результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова 1995 – 2018 років : наук. звіт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2019. – 48 с.

Анотація

Представлено результати моніторингу, який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) за підтримки Соціологічної асоціації України, Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, Харківського університетського консорціуму, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, зокрема в рамках Регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018–2019 роки. Проаналізовано ключові показники розповсюдження споживання алкоголю, тютюну та наркотиків у молодіжному середовищі. Науковий звіт містить емпіричні дані щодо хімічних та нехімічних форм залежності, азартних ігор, використання комп’ютера та інших технічних приладів, а також структури дозвілля молоді. Для працівників освіти, правоохоронних органів, медиків, науковців і всіх, кого цікавлять питання профілактики залежної поведінки.
The results of the monitoring conducted since 1995 by the Kharkiv National University of Internal Affairs (Research Laboratory of Crime Enforcement) with the support of the Sociological Association of Ukraine, the Council of Rectors of Higher Educational Institutions of the Kharkiv Region, the Kharkiv University Consortium, the Department of Science and Education of the Kharkiv Regional State Administration, within the framework of the Regional program for ensuring public security and order in the Kharkiv region for 2018-2019. The key indicators of the distribution of alcohol, tobacco and drug use in the youth environment have been analyzed. The scientific report contains empirical data on chemical and non-chemical forms of addiction, gambling, cyberaddiction, as well as youth leisure structures. For educators, law enforcement agencies, doctors, scientists and all those who are interested in the prevention of addictive behavior.
Представлены результаты мониторинга, который проводится с 1995 года Харьковским национальным университетом внутренних дел (научно-исследовательской лабораторией по проблемам противодействия преступности) при поддержке Социологической ассоциации Украины, Совета ректоров высших учебных заведений Харьковского региона, Харьковского университетского консорциума, Департамента науки и образования облгосадминистрации, в рамках Региональной программы обеспечения общественной безопасности и порядка в Харьковской области на 2018-2019 годы. Проанализированы ключевые показатели распространения потребления алкоголя, табака и наркотиков в молодежной среде. Научный отчет содержит эмпирические данные в отношении химических и нехимических форм зависимости, азартных игр, использования компьютера и других технических приборов, а также структуры досуга молодежи. Для работников образования, правоохранительных органов, медиков, ученых и всех, кого интересуют вопросы профилактики зависимого поведения.

Опис

Сердюк О. О. Молодь та наркотики – 2018 : За результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова 1995–2018 років : [наук. звіт] / Сердюк О. О., Базима Б. О. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-дослід. лаб. з проблем протидії злочинності. – Харків : ХНУВС, 2019. – 48 с.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, науковий звіт, Україна. Ukraine. Украина, Харківщина, соціологічний моніторинг, хімічна залежність, нехімічна залежність, наркотики, алкоголь, тютюн, азартні ігри, кіберзалежність, социологический мониторинг, химическая зависимость, нехимическая зависимость, табак, азартные игры, киберзависимость, sociological monitoring, chemical addiction, non-chemical addiction, drugs, alcohol, tobacco, gambling, cyber-addiction, Харьков, Харків, Kharkiv region, 1995–2018 рр., молодь, молодежь

Бібліографічний опис