Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню правових засад виникнення та особливостей функціонування парламенту Німеччини та розробці на цій основі конкретних пропозицій, спрямованих на вдосконалення конституційного та поточного законодавства України. У роботі визначено і обґрунтовано сучасні методологічні підходи до вивчення проблем німецького парламентаризму; надано загальну характеристику представницьких (законодавчих) органів у механізмі державної влади; з’ясовано сутність та правовий статус перших прототипів парламентів на території нинішньої Німеччини. Розглянуто еволюцію парламенту Німеччини; визначено правовий статус і організацію діяльності Бундестагу, проаналізовано його партійний склад та з’ясовано місце партій у системі державної влади ФРН. Досліджено особливості правового статусу депутатів Бундестагу. Визначено місце Бундесрату в системі державної влади Німеччини, виявлено особливості його формування та функціонування. На підставі результатів дослідження розроблено й обґрунтовано відповідні наукові теоретичні і практичні рекомендації з реалізації конституційної моделі демократичної, правової, соціальної держави в Україні.
Thesis is devoted to the research of legal grounds of origin and functioning peculiarities of the parliament of the German Federal Republic and to elaboration on this base of concrete propositions directed on Ukrainian constitutional legislation and legislation in force improvement. Modern methodological approaches about the problems of German parliamentarism study are analyzed in this work; general characteristic of representative (legislative) bodies in the mechanism of state power is given; the essence and legal status of the first prototypes of parliaments on the territory of modern German Federal Republic are characterized. Evolution of the parliament of the German Federal Republic is viewed; legal status and Bundestag’s activity organization are researched; its party staff is analyzed; the place of parties in the system of state power of the German Federal Republic is characterized. Peculiarities of Bundestag deputies’ legal status are researched. The place of Bundesrat in the system of state power of Germany is defined; peculiarities of its formation and functioning are researched. According to the results of the conducted research corresponding scientific, theoretical and practical recommendations as to realization of constitutional model of legal, social state in Ukraine are developed and grounded.
Диссертация посвящена исследованию правовых основ возникновения и особенностей функционирования парламента Германии и разработке на этой основе конкретных предложений, направленных на совершенствование конституционного и текущего законодательства Украины. В работе определены и обоснованы современные методологические подходы к изучению проблем немецкого парламентаризма; предоставлено общую характеристику представительных (законодательных) органов в механизме государственной власти; выяснено сущность и правовой статус первых прототипов парламентов на территории нынешней Германии. Рассмотрена эволюция парламента Германии; определен правовой статус и организацию деятельности Бундестага, проанализированы его партийный состав и выяснено место партий в системе государственной власти ФРГ. Исследованы особенности правового статуса депутатов Бундестага. Определено место Бундесрата в системе государственной власти Германии, выявлены особенности его формирования и функционирования. На основании результатов исследования разработаны и обоснованы соответствующие научные теоретические и практические рекомендации по реализации конституционной модели демократического, правового, социального государства в Украине.

Опис

Гробова, В. П. Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В.П. Гробова ; Нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2005. - 19 с.

Ключові слова

Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Німеччина, Германия, парламент, парламентаризм, Бундестаг, Бундесрат, партії, депутати, правовий статус, parliament, parliamentarism, Germany, Bundestag, Bundesrat, parties, deputies, legal status, партии, депутаты, правовой статус, 12.00.01

Бібліографічний опис