Актуальні проблеми реформування досудового слідства у сучасному стані розвитку і удосконалення кримінального процесуального законодавства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 156-165

Анотація

Розглянуто актуальні проблеми подальшого реформування досудового слідства у зв’язку із прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України, сформульовано пропозиції щодо шляхів їх вирішення на сучасному етапі розвитку кримінального судочинства в Україні. The issues of the day of further reformation of pre-trial investigation in connection with the acceptance of the new Criminal Procedural Code of Ukraine are considered, suggestions of ways of their solution in the modern terms of development of criminal trial in Ukraine are presented. Рассмотрены актуальные проблемы дальнейшего реформирования досудебного следствия в связи с принятием нового Уголовного процессуального кодекса Украины, представлены предложения путей их разрешения в современных условиях развития уголовного судопроизводства в Украине.

Опис

Юхно, О. О. Актуальні проблеми реформування досудового слідства у сучасному стані розвитку і удосконалення кримінального процесуального законодавства України / О. О. Юхно // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 156-165.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальний процесуальний кодекс України, Уголовный процессуальный кодекс Украины, Criminal Procedure Code of Ukraine, реформування, реформирование, reforming, досудове слідство, досудебное следствие, pre-trial investigation

Бібліографічний опис