Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть : монографія

Abstract
В монографії досліджується центральне питання політичної науки – феномен влади. Новизна даної роботи в тому, що проблема влади розглядається в трьох аспектах: політичному, юридичному та історичному. В книзі розглядаються питання становлення та розвитку владних структур в незалежній Україні, історія політичних конфліктів між різними гілками влади у 1991-2000 рр., роль політичних партій та політичних еліт у творенні влади. Монографія може бути використана юристами, політологами, істориками при вивченні курсів “Теорія держави та права”, “Політологія”, “Історія України”, “Конституційне право України”, а також всім тим, хто цікавиться такою вічною проблемою, як проблема влади.

В монографии исследуется центральный вопрос политической науки - феномен власти. Новизна данной работы в том, что проблема власти рассматривается в трех аспектах: политическом, юридическом и историческом. В книге рассматриваются вопросы становления и развития властных структур в независимой Украине, история политических конфликтов между различными ветвями власти в 1991-2000 гг., роль политических партий и политических элит в создании власти. Монография может быть использована юристами, политологами, историками при изучении курсов "Теория государства и права", "Политология", "История Украины", "Конституционное право Украины", а также всем тем, кто интересуется такой вечной проблемой, как проблема власти.
Description
Бандурка, О. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: моногр. / Олександр Бандурка, Володимир Греченко; МВС України, Ун-т внутр. справ. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 304 с.
Keywords
Держава і право. State and Law. Государство и право, Монографії. Monographs. Монографии, monograph, Україна. Ukraine. Украина, влада, власть, феномен влади, феномен власти, політичні конфлікти, политические конфликты, розподіл влади, распределение власти, гілки влади, ветви власти, законодавча влада, законодательная власть, виконавча влада, исполнительная власть, судова влада, судебная власть, реалізація влади, реализация власти, power, political conflicts, branches of power, політичні партії, політичні еліти, политические партии, политические элиты, political parties
Citation