Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум Права. – 2020. – № 2 (61). – С. 6-22

Анотація

Метою роботи є поглиблений аналіз теоретичних положень та правових засад встановлення і здійснення гарантій та обмежень громадянських і політичних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні, характеристика сутності, переваг і недоліків запроваджених у зв’язку із цим протиепідемічних заходів, а також обґрунтування напрямків удосконалення гарантій та обмежень основних прав людини під час пандемії COVID-19.
The purpose of the work is an in-depth analysis of theoretical basis and legal foundations of establishing and implementing guarantees and restrictions on civil and political human rights in terms of preventing the spread of COVID-19 in Ukraine, a characterization the nature, advantages, and disadvantages of anti-epidemic measures introduced in this connection, as well as substantiation of the directions of improving guarantees and restrictions of fundamental human rights during the COVID-19 pandemic.
Целью работы является углубленный анализ теоретических положений и правовых основ установления и осуществления гарантий и ограничений гражданских и политических прав человека в условиях предотвращения распространения COVID-19 в Украине, характеристика сущности, преимуществ и недостатков введенных в связи с этим противоэпидемических мероприятий, а также обоснование направлений совершенствования гарантий и ограничений основных прав человека во время пандемии COVID-19.

Опис

Зозуля, О. І. Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Зозуля // Форум Права. – 2020. – № 2 (61). – С. 6-22. – Режим доступу:http://forumprava.pp.ua/files/006-022- 2020-2-FP-Zozulia_3.pdf.
Зозуля, О. І. (2020). Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні. Форум Права, 61(2). 6–22. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3702447.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, права людини, права человека, human rights, свобода пересування, свобода передвижения, freedom of movement, карантин, quarantine, COVID-19, обмеження, ограничения, restrictions, протиепідемічні заходи, противоэпидемические меры, anti-epidemic measures, гарантії, гарантии, guarantees

Бібліографічний опис