Форми та методи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2007. - № 1. – С. 99-103

Анотація

З’ясована сутність профілактичної діяльності, визначені перспективні форми та методи, вироблені конкретні пропозиції й рекомендації профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні.
The essence of preventive activity is found out, perspective forms and methods are determined, specific proposals and recommendations of preventive activity of law-enforcement bodies at a local level are developed.
Выяснена сущность профилактической деятельности, определены перспективные формы и методы, разработаны конкретные предложения и рекомендации профилактической деятельности органов внутренних дел на местном уровне.

Опис

Клюєв, О.М. Форми та методи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні [Електронний ресурс] // Форум права. -2007. -№ 1. –С.99-103 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-1/07komsmr.pdf.
Клюєв О. М. "Форми та методи профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні." Форум права 1 (2007): 99-103.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, профілактична діяльність, профилактическая деятельность, preventive activities, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел

Бібліографічний опис