Вивчення геохімічних механизмів забруднення природних вод і грунтів специфічними органічними речовинами при використанні пально-мастильних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 193-197

Анотація

Зазначено, що стійке хімічне забруднення, що спостерігається останніми роками, виникло внаслідок промислової діяльності та погіршилось через воєнні дії шляхом потрапляння у ґрунти і водоносні горизонти розлитих пально-мастильних матеріалів і продуктів їх згоряння. Розглянуто питання вивчення чинників формування геохімічного екологічного ризику.
It is noted that the persistent chemical pollution observed in recent years arose as a result of industrial activity and worsened due to military operations by getting into the soil and aquifers of spilled fuel and lubricant materials and their combustion products. The issue of studying the factors of formation of geochemical environmental risk is considered.
Отмечено, что наблюдаемое в последние годы устойчивое химическое загрязнение возникло вследствие промышленной деятельности и ухудшилось из-за военных действий путем попадания в почвы и водоносные горизонты разлитых горюче-смазочных материалов и продуктов их сгорания. Рассмотрены вопросы изучения факторов формирования геохимического экологического риска.

Опис

Ключові слова

екологічна небезпека, environmental hazard, экологическая опасность, геохімічний ризик, geochemical risk, геохимический риск, забруднення природних вод і грунтів, pollution of natural waters and soils, загрязнение природных вод и почв, пально-мастильні матеріали, fuels and lubricants, горюче-смазочные материалы

Бібліографічний опис

Козловська, Т. Ф. Вивчення геохімічних механизмів забруднення природних вод і грунтів специфічними органічними речовинами при використанні пально-мастильних матеріалів / Козловська Т. Ф., Давітая О. В., Сиволожська В. М. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 193-197.