Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області «Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2017. – 25 с.

Анотація

В науковому звіті представлені результати моніторингового дослідження «Корупція в повсякденному житті харків’ян», який щорічно проводиться соціологами Харківського національного університету внутрішніх справ з 2013 року. Аналізується динаміка корупційного досвіду, хабарів на вимогу, добровільних хабарів, використання «зв’язків» та оскарження корупції. Представлені суб’єктивні особливості сприйняття корупції харків’янами, такі як: оцінка гостроти проблеми корупції, оцінка рівня корупції та сприйняття його зміни, оцінка шкоди корупції та готовності до корупційних практик. Аналізується особиста «політика» харків’ян щодо хабарів, їх думка про значення корупції та заходи боротьби з нею.
The report presents the results of the monitoring "Corruption in the everyday life of Kharkiv citizens ", which is held annually by sociologists of the Kharkiv National University of Internal Affairs since 2013. The dynamics of corruption experience, bribes on demand, voluntary bribes, use of "ties" and appeals against corruption are analyzed. The subjective features of the perception of corruption by Kharkiv citizens are presented, such as: assessment of the severity of the problem of corruption, assessment of the level of corruption and perception of its change, assessment of the damage of corruption and preparedness for corruption practices. The personal "policy" of Kharkiv citizens about bribes, their opinion about the significance of corruption and measures to combat it are analyzed.
В научном отчете представлены результаты мониторингового исследования «Коррупция в повседневной жизни харьковчан», который ежегодно проводится социологами Харьковского национального университета внутренних дел с 2013 года. Анализируется динамика коррупционного опыта, взяток по требованию, добровольных взяток, использование «связей» и обжалования коррупции. Представлены субъективные особенности восприятия коррупции харьковчанами, такие как: оценка остроты проблемы коррупции, оценка уровня коррупции и восприятия его изменения, оценка ущерба от коррупции и готовности к коррупционным практикам. Анализируется личная «политика» харьковчан относительно взяток, их мнение о значении коррупции и меры борьбы с ней.

Опис

Науковий звіт за результатами соціологічного моніторингу рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та запобігання корупційним проявам в Харківській області «Корупція у повсякденному житті харків’ян – 2017» / Сердюк О.О [, Базима Б. О., Шорохова Г.М. та ін. ]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-дослід. лабораторія з проблем протидії злочинності. - Харків: ХНУВС, 2017. - 25 с.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Україна. Ukraine. Украина, науковий звіт, научный отчет, scientific report, корупція, сприйняття корупції, моніторинг, соціологічний моніторинг, хабарі на вимогу, добровільні хабарі, протидія корупції, Харьков, Харків, Kharkiv region, коррупция, восприятие коррупции, мониторинг, взятки по требованию, добровольные взятки, противодействие коррупции, corruption, perception of corruption, sociological monitoring, bribes on demand, voluntary bribes, counteraction to corruption, анкетування, анкетирование, громадська думка, общественное мнение, public opinion

Бібліографічний опис