Забезпечення дотримання конституційного права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2016. – № 1. – С. 202-208

Анотація

У статті здійснено аналіз нормативно-правових джерел, що визначають зміст і гарантії конституційного права на недоторканність житла чи іншого володіння особи. З’ясовано, що слідчі (розшукові) дії є основним засобом доказування, інструментом пізнавальної діяльності з розслідування кримінальних правопорушень. Конституційне право на недоторканність житла чи іншого володіння особи полягає в гарантуванні недопущення незаконного проникнення до житла чи іншого володіння особи. Таке проникнення можливе й буде правомірним тільки у випадку наявності визначених законом підстав, а саме дозволу власника чи рішення суду. З’ясовано, що на практиці правоохоронним органам не завжди вдається зберегти баланс між дотриманням конституційного права на недоторканність житла чи іншого володіння особи та їх обґрунтованим обмеженням. Наголошено, що допускається обмеження вказаного права тільки за наявності законних підстав (добровільної згоди чи ухвали слідчого судді), окрім визначених законом невідкладних випадків.
The article analyzes the legal sources that determine the content and guarantees of the constitutional right to inviolability of the home or other property of a person. It was found that investigative (search) actions are the main means of proof, a tool of cognitive activity in the investigation of criminal offenses. The constitutional right to the inviolability of a person’s home or other property is to guarantee the prevention of illegal entry into a person’s home or other property. Such intrusion is possible and will be lawful only if there are grounds specified by law, namely the permission of the owner or a court decision. It has been found that, in practice, law enforcement agencies are not always able to maintain a balance between respect for the constitutional right to inviolability of the home or other property of a person and their reasonable restriction. It is emphasized that the restriction of this right is allowed only in the presence of legal grounds (voluntary consent or decision of the investigating judge), except for emergencies specified by law.
В статье проведен анализ нормативно-правовых источников, определяющих содержание и гарантии конституционного права на неприкосновенность жилья или иного владения личности. Установлено, что следственные (розыскные) действия являются основным средством доказывания, инструментом познавательной деятельности по расследованию уголовных правонарушений. Конституционное право на неприкосновенность жилья или другого владения личности заключается в гарантировании недопущения незаконного проникновения в жилище или иного владения личности.

Опис

Ключові слова

кримінальне провадження, кримінальне процесуальне законодавство, конституційне право, недоторканність житла чи іншого володіння особи, criminal proceedings, criminal procedural legislation, constitutional law, inviolability of housing or other possession of a person, уголовное производство, уголовное процессуальное законодательство, конституционное право, неприкосновенность жилья или иного владения личности

Бібліографічний опис

Салманов, О. В. Забезпечення дотримання конституційного права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні / Салманов Олексій Валерійович // Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2016. – № 1. – С. 202-208.