Суб’єкти реформування системи органів внутрішніх справ України: склад і повноваження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 3. – С. 247–263

Анотація

Визначено перелік реальних суб’єктів реформування системи органів внутрішніх справ України та надана стисла характеристика їх участі у цьому процесі, заснована на компетенції та нормативно-правових повноваженнях.
The list of real subjects of reforming of system of law-enforcement bodies of Ukraine is defined and the short characteristic of their participation in this process, based on the competence and is standard-legal powers is given.
Определен перечень реальных субъектов реформирования системы органов внутренних дел Украины и дана краткая характеристика их участия в этом процессе, основанная на компетенции и нормативно-правовых полномочиях.

Опис

Зозуля , І. В. Суб’єкти реформування системи органів внутрішніх справ України: склад і повноваження [Електронний ресурс] / І. В. Зозуля // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 247–263 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09zivcip.pdf.
Зозуля І. В. "Суб’єкти реформування системи органів внутрішніх справ України: склад і повноваження." Форум права 3 (2009): 247-263.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, національна безпека, реформування МВС, повноваження, национальная безопасность, national security, реформирование МВД, полномочия, reform of the Ministry of Internal Affairs

Бібліографічний опис