Міграційне право України : підручник

Abstract
У підручнику розглянуто основні питання міграційного права, зокрема його поняття та місце в правовій системі України, правовий статус суб’єктів міграційного права, правовий режим міграції в Україні, юридичну відповідальність у міграційній сфері, а також основи міграційного права зарубіжних країн. Для викладачів, студентів, курсантів, аспірантів та докторантів вищих юридичних навчальних закладів, науковців та практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами міграційного права.
The textbook addresses the main issues of migration law, in particular its concept and place in the legal system of Ukraine, the legal status of subjects of migration law, the legal regime of migration in Ukraine, legal responsibility in the field of migration, as well the basics of migration law of foreign countries. For teachers, students, cadets, graduate students and doctoral students of higher legal educational institutions, scientific and practical workers, as well as anyone interested problems of migration law.
В учебнике рассмотрены основные вопросы миграционного права, в частности его понятие и место в правовой системе Украины, правовой статус субъектов миграционного права, правовой режим миграции в Украине, юридическую ответственность в миграционной сфере, а также основы миграционного права зарубежных стран. Для преподавателей, студентов, курсантов, аспирантов и докторантов высших юридических учебных заведений, научных и практических работников, а также всех, кто интересуется проблемами миграционного права.
Description
Міграційне право України : підручник / [С. М. Гусаров, А. Т. Комзюк, О. Ю. Салманова та ін.], за заг. ред. С. М. Гусарова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Дім реклами, 2016. — 296 с.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, міграційне право, миграционное право, migration law, міграція, миграция, migration, громадянство, гражданство, citizenship, біженці, refugees, беженцы, Державна міграційна служба України, Государственная миграционная служба Украины, State Migration Service of Ukraine, нелегальна міграція, нелегальная миграция, illegal migration, екстрадиція, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience
Citation
Міграційне право України : підручник / за заг. ред. С. М. Гусарова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Дім реклами, 2016