Територіальна єдність, цілісність і недоторканність: до питання про співвідношення понять

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 29–34

Анотація

Досліджено поняття та сутність територіальної цілісності. Відзначено, що це поняття зустрічається в таких аспектах: як сутнісна політико-просторова ознака суверенної території держави; як принцип міжнародного права; як принцип територіального устрою; як об’єкт національної безпеки України. Зроблено висновок, що поняття територіальної цілісності можна розглядати у вузькому й широкому сенсі. У вузькому сенсі територіальна цілісність – це характеристика території України щодо відповідності просторових параметрів (єдність, неподільність, автономність) в межах визначених кордонів. У широкому сенсі означає її недоторканність, неподільність, єдність як просторову, так і політичну в межах державних кордонів.
The author of this article studies the concept and essence of territorial integrity. The author notes that the concept of territorial integrity is encountered in the following aspects: the essential political and spatial feature of the sovereign territory of the state; the principle of international law; the principle of territorial system; the object of national security of Ukraine. Territorial integrity as the essence of the sovereign territory of the state within its borders, acts as a guarantee of the rule of the state, its sovereignty and statehood in general. Territorial integrity includes two interrelated elements: first, territorial or spatial integrity and, secondly, political integrity. Thus, the integrity of the territory means its impartibility, autonomy, unity both spatial and political. It is concluded that the concept of territorial integrity can be considered both in the narrow and broad sense. In the narrow sense, the territorial integrity is characteristics of the territory of Ukraine regarding the conformity of spatial parameters (unity, impartibility, autonomy) within defined boundaries (for example, the principle of the unity and integrity as the constitutional principle of territorial system). The concept of the inviolability of the territory is broader than the concept of territorial integrity in the narrow sense. In turn, the concept of territorial integrity in the broad sense means its inviolability, impartibility, unity both spatial and political within national borders. In this case, the notion of impartibility is absorbed by the concept of territorial integrity (e.g., p. 3 of the Art. 2 of the Constitution of Ukraine).
Исследованы понятие и сущность территориальной целостности. Отмечено, что понятие территориальная целостность встречается в таких аспектах: как сущностный политикопространственный признак суверенной территории государства; как принцип международного права; как принцип территориального устройства; как объект национальной безопасности. Сделан вывод, что понятие территориальной целостности можно рассматривать в узком и широком смысле. В узком смысле территориальная целостность – это характеристика территории Украины относительно соответствия пространственных параметров (единство, неделимость, автономность) в пределах определенных границ. В широком смысле означает её неприкосновенность, неделимость, единство как пространственное, так и политическое в пределах государственных границ.

Опис

Надутий, А. В. Територіальна єдність, цілісність і недоторканність: до питання про співвідношення понять / А. В. Надутий // Право і безпека. - 2016. - № 1 (60). - С. 29–34.
Nadutyi, A.V. (2016), “Territorial unity, integrity and inviolability: to the issue about correlation of the concepts” [“Terytorialna yednist, tsilisnist i nedotorkannist: do pytannia pro spivvidnoshennia poniat”], Pravo i Bezpeka, No. 1, pp. 29–34.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, територіальна цілісність, територіальна недоторканність, територіальна єдність, territorial integrity, territorial inviolability, territorial unity, территориальная целостность, территориальная неприкосновенность, территориальное единство, принцип территориальной целостности, принцип территориальной неприкосновенности, principle of territorial integrity, principle of territorial inviolability, принцип територіальної цілісності, принцип територіальної недоторканності

Бібліографічний опис