Запровадження медіації в адміністративну процедуру: трансформація відносин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Південноукраїнський правничий часопис. - 2022. - № 4, ч. 2. - С. 202-206
Abstract
Питання щодо запровадження в адміністративну процедуру процедури медіації є пріоритетним напрямом адміністративно-правової науки України, яка відповідає основним тенденціям розвитку адміністративного законодавства європейських країн у сфері використання та застосування медіації для врегулювання спорів між адміністративними органами та приватними особами. Входження України до Європейського Союзу вимагає проведення модернізації адміністративного законодавства, в тому числі щодо впровадження процедури медіації у публічно-правову сферу в Україні, що стане частиною реформування адміністративного права та законодавства. Для успішного проведення модернізаційного процесу необхідно діяти, послідовно втілюючи їх через наукову, правотворчу та правозастосовну діяльність. У процесі аналізу положень Закону України «Про адміністративну процедуру» автор вважає, що насамперед необхідно закріпити в переліку принципів адміністративної процедури такий принцип, як гарантування альтернативних засобів захисту. Пропонуючи закріпити такий принцип для адміністративної процедури, ми розширюємо сферу можливостей учасників адміністративної процедури використанням медіації як альтернативного механізму адміністративному оскарженню з метою запобігти або врегулювати конфлікт (спір), який може виникнути з адміністративним органом у ході процедури, зокрема пов’язаний із прийняттям адміністративного акта. Вважаємо, що в Законі України «Про адміністративну процедуру» необхідно передбачити та закріпити окреме положення про медіацію: умови та підстави проведення медіації в адміністративному провадженні, права та обов’язки медіатора, порядок проведення медіації та порядок виконання умов медіаційної угоди.
The issue of introducing the mediation procedure into the administrative procedure is a priority direction of the administrative and legal science of Ukraine, which corresponds to the main trends in the development of the administrative legislation of European countries in the sphere of the use and application of mediation for the settlement of disputes between administrative bodies and private individuals. Ukraine’s accession to the European Union requires the modernization of administrative legislation, including the introduction of the mediation procedure into the public law sphere in Ukraine, which will become part of the reform of administrative law and legislation. In order to successfully carry out the modernization process, it is necessary to act consistently by implementing them through scientific, law-making and law-enforcement activities. In the process of analyzing the provisions of the Law of Ukraine “On Administrative Procedure”, the author believes that, first of all, it is necessary to enshrine in the list of principles of administrative procedure such a principle as the guarantee of alternative means of protection. In the process of analyzing the provisions of the Law of Ukraine “On Administrative Procedure”, the author believes that, first of all, it is necessary to enshrine in the list of principles of administrative procedure such a principle as the guarantee of alternative means of protection. By proposing to enshrine such a principle for the administrative procedure, we expand the scope of opportunities for the participants of the administrative procedure by using mediation as an alternative mechanism to the administrative appeal in order to prevent or settle a conflict (dispute) that may arise with an administrative body during the procedure, in particular related to the adoption of an administrative act. We think that the Law of Ukraine “On Administrative Procedure” should provide for and enshrine a separate provision on mediation: the conditions and grounds for conducting mediation in administrative proceedings, the rights and duties of the mediator, the procedure for conducting mediation and the procedure for fulfilling the terms of the mediation agreement.
Вопрос о внедрении в административную процедуру процедуры медиации является приоритетным направлением административно-правовой науки Украины, отвечающей основным тенденциям развития административного законодательства европейских стран в сфере использования и применения медиации для урегулирования споров между административными органами и частными лицами.
Description
Маркова, О. О. Запровадження медіації в адміністративну процедуру: трансформація відносин / Маркова О. О. // Південноукраїнський правничий часопис. - 2022. - № 4, ч. 2. - С. 202-206. - DOI : https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.2.31.
Keywords
Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, медіація, адміністративна процедура, mediation procedure, administrative procedure, mediation, медиация, административная процедура
Citation