Юридична логіка : підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Золота миля, 2017. — 216 с.

Анотація

У підручнику подано відомості з загальної логіки і юридичної логіки з огляду на сучасні вимоги вищої освіти фахівців у сфері правознавства. Розглянуто не тільки норми і стандарти правильного мислення, а й типові логічні помилки та хитрощі: це сприятиме виробленню у читача навичок уникнення вад власних міркувань та ефективної критики спроб введення в оману з боку несумлінних опонентів. Підручник безпосередньо призначений майбутнім фахівцям у сфері правознавства. Разом з тим він буде корисний студентам інших спеціальностей — майбутнім політикам і бізнесменам, управлінцям і журналістам, усім, хто прагне підвищувати ефективність свого мислення і досягати успіху у критичній комунікації.
The textbook provides information on general logic and legal logic in view of the modern requirements of higher education professionals in the field of law. Not only the norms and standards of correct thinking are considered, but also typical logical mistakes and tricks: it will help develop the reader's skills of avoiding the disadvantages of his own thinking and effectively criticizing attempts to deceive unscrupulous opponents.
В учебнике представлены сведения по общей логики и юридической логики учитывая современные требования высшего образования специалистов в сфере правоведения. Рассмотрены не только нормы и стандарты правильного мышления, но и обычные логические ошибки и уловки: это будет способствовать выработке у читателя навыков избежание недостатков собственных соображений и эффективной критики попыток введения в заблуждение со стороны недобросовестных оппонентов. Учебник непосредственно предназначен будущим специалистам в сфере правоведения. Вместе с тем он будет полезен студентам других специальностей - будущим политикам и бизнесменам, управленцам и журналистам, всем, кто стремится повышать эффективность своего мышления и достигать успеха в критической коммуникации.

Опис

Бандурка, О. М. Юридична логіка : підручник / О.М. Бандурка, О.В. Тягло; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Харків : Золота миля, 2017. - 215 с. - (До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.)). - ISBN 978-966-1685-70-2.

Ключові слова

Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, юридична логіка, юридичний процес, Держава і право. State and Law. Государство и право, опитування, допит, версії, висування версій, перевірка версій, умовиводи, гіпотеза, логічні операції, юридична аргументація, аргументоване повідомлення, судження, аргумент, юридическая логика, юридический процесс, опрос, допрос, версии, выдвижение версий, проверка версий, умозаключения, гипотеза, логические операции, юридическая аргументация, аргументированное сообщение, суждения, 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові, legal logic, legal process, poll, interrogation, version, promotion versions, verifying versions, inferences, hypothesis, logical operations, legal reasoning, reasoned message, judgment, логічні помилки, логічні хитрощі

Бібліографічний опис

Бандурка О. М., Тягло О. В. Юридична логіка : підручник. 2-е вид., переробл. і доповн.– Харків :Золота миля, 2017. –0 216 с. – ISВN 978-966-1685-70-2