Визначення суб’єктів інформаційного забезпечення діяльності органів і підрозділів Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 265-268

Анотація

На підставі аналізу наукових доктрин і чинного адміністративного та інформаційного законодавства України дано визначення суб'єкта інформаційних відносин, а також перераховані основні компоненти інформаційної системи органів поліції України.
Based on the analysis of scientific doctrines and the current administrative and information legislation of Ukraine, the subject of information relations is defined, and the main components of the information system of the police of Ukraine are listed.
На основании анализа научных доктрин и действующего административного и информационного законодательства Украины дано определение субъекта информационных отношений, а также перечислены основные компоненты информационной системы органов полиции Украины. Ключевые слова. информация, Национальная полиция, информационное обеспечение, нормативно-правовые акты, субъект, информационная система.

Опис

Шорохова, Г. М. Визначення суб’єктів інформаційного забезпечення діяльності органів і підрозділів Національної поліції України / Ганна Михайлівна Шорохова // Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, каф. адмін. права і процесу ф-ту № 3. – Харків, 2017. – С. 265-268.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, інформація, поліція, інформаційне забезпечення, нормативно-правові акти, інформаційна система, информация, полиция, информационное обеспечение, нормативно-правовые акты, информационная система, information, police, information technology, legal and regulatory acts, information system

Бібліографічний опис