Використання мультимедійних засобів навчання у процесі підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 6(43). - С. 214-218

Анотація

У статті проаналізовано зміст поняття «підготовка» до професійної діяльності фахівців правоохоронної сфери. Розглянуто чинники, які необхідно враховувати при підготовці фахівців цієї сфери до професійної діяльності; виділено особливості професійної діяльності, які відображають її специфіку і вливають на зміст підготовки до цієї діяльності. Аргументовано значні навчальні можливості мультимедійних засобів, доведено високу ефективність їх використання для засвоєння навчальної інформації. Показано, що використання мультимедійно поданої інформації позитивно впливає на розвиток пізнавальних процесів людини (сприйняття, пам’яті, мислення). Обґрунтовано доцільність використання мультимедійних засобів навчання при підготовці курсантів до професійної діяльності.
The article analyzes the meaning of the concept "training" to the professional activities of future law enforcement officers. A brief description of police professional activities is presented. Factors that should be taken into account during the professional training of specialists in this field are considered; peculiarities of professional activities that reflect its specificity and affect the training content are examined. Significant learning opportunities of multimedia are argued, high efficiency of its use for educational information learning is proved. Possibilities of multimedia means of learning for presenting different kinds of illustrated material are introduced. It is shown that the use of information presented in multimedia has a positive influences on the development of human cognitive processes (perception, memory, thinking). The expediency of the use of multimedia means of learning during students professional training is justified.
В статье проанализировано содержание понятия «подготовка» к профессиональной деятельности будущих специалистов правоохранительной сферы. Рассмотрены факторы, которые необходимо учитывать при подготовке специалистов данной сферы к профессиональной деятельности; выделены особенности профессиональной деятельности, которые отражают ее специфику и влияют на содержание подготовки к этой деятельности. Аргументированы значительные учебные возможности мультимедийных средств, доказана высокая эффективность их использования для усвоения учебной информации. Показано, что использование мультимедийно представленной информации позитивно влияет на развитие познавательных процессов человека (восприятие, памяти, мышления). Обоснована целесообразность использования мультимедийных средств обучения при подготовке курсантов к профессиональной деятельности.

Опис

Ключові слова

підготовка правоохоронців, професійна діяльність, мультимедійні засоби навчання, майбутні працівники органів внутрішніх справ, training of police officers, professional activities, multimedia means of learning, future law enforcement officers, подготовка правоохранителей, профессиональная деятельность, мультимедийные средства обучения, будущие сотрудники органов внутренних дел

Бібліографічний опис

Федоренко, О. І. Використання мультимедійних засобів навчання у процесі підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до професійної діяльності / Федоренко О. І. // Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 6(43). - С. 214-218.