Особливості юридичної відповідальності працівників Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2019. - Вип. 55, т. 1. - С. 27-31

Анотація

У статті проаналізовано особливості юридичної відповідальності працівників Національної поліції. Зроблено висновок про те, що загалом юридична відповідальність працівників Національної поліції України має такі особливості, як підвищений рівень порівняно з відповідальністю загальних суб’єктів права; специфічне коло підстав настання; тісне пов’язання складу правопорушення працівника Національної поліції України з його державно-владними повноваженнями.
The article analyzes the peculiarities of the legal liability of the employees of the National Police. It is concluded that in general terms the legal responsibility of the employees of the National Police of Ukraine has the following features as an elevated level compared with the responsibility of the general subjects of law; a specific range of reasons for the offensive; the composition of the offense of the employee of the National Police of Ukraine is always closely connected with his powers of state power.
В статье проанализированы особенности юридической ответственности работников Национальной полиции. Сделан вывод о том, что в общем юридическая ответственность работников Национальной полиции Украины имеет такие особенности, как повышенный уровень по сравнению с ответственностью общих субъектов права; специфический круг оснований наступления; тесная связь состава правонарушения работника Национальной полиции Украины с его государственно-властными полномочиями.

Опис

Калєніченко, Л. І. Особливості юридичної відповідальності працівників Національної поліції / Л. І. Калєніченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2019. - Вип. 55, т. 1. - С. 27-31.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, відповідальність, юридична відповідальність, працівники Національної поліції, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, цивільна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність, legal liability, responsibility, employees of the National Police, criminal liability, administrative liability, civil liability, disciplinary liability, material liability, ответственность, юридическая ответственность, работники Национальной полиции, уголовная ответственность, административная ответственность, гражданская ответственность, дисциплинарная ответственность, материальная ответственность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения

Бібліографічний опис