Гаджети – прихована загроза

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 245-247

Анотація

Зазначається, що дуже велика частина гаджетів, особливо бюджетних гаджетів китайського виробництва, вже на етапі завантаження на них базового програмного забезпечення мають або серйозні «діри» в безпеці, або містять потенційно небезпечний програмний код. Необхідно доносити до пересічних громадян інформацію про зазначену небезпеку. Потрібно запроваджувати інформаційні програми державного рівня для донесення до населення інформації про потенційні загрози. В теперішніх умовах неможливо досягти успіху в забезпеченні безпеки локальним програмним забезпеченням, адже для більшості гаджетів воно не існує, а самі гаджети переважно не передбачають можливість його встановлення взагалі. Досягти безпеки у світі гаджетів та в інтернеті речей можна тільки використовуючи глобальні програмно-технічні комплекси захисту, які досить коштовні, та можуть бути встановлені переважно на телекомунікаційних вузлах.
It is noted that a very large part of gadgets, especially budget gadgets made in China, have serious “holes” in security already at the stage of loading the basic software on them, or contain potentially dangerous program code. It is necessary to inform ordinary citizens about this danger. State-level information programs should be introduced to inform the public about potential threats. In the current environment, it is impossible to succeed in providing security with local software, because for most gadgets it does not exist, and the gadgets themselves mostly do not provide for the possibility of installing it at all. It is possible to achieve security in the world of gadgets and the Internet of things only by using sufficiently valuable global software and hardware protection systems and can be installed mainly at telecommunication nodes.
Отмечается, что очень большая часть гаджетов, особенно бюджетных гаджетов китайского производства, уже на этапе загрузки на них базового программного обеспечения имеют серьезные «дыры» в безопасности, или содержат потенциально опасный программный код. Необходимо доносить до рядовых граждан информацию об указанной опасности. Следует внедрять информационные программы государственного уровня для донесения до населения информации о потенциальных угрозах. В нынешних условиях невозможно добиться успеха в обеспечении безопасности локальным программным обеспечением, ведь для большинства гаджетов оно не существует, а сами гаджеты преимущественно не предусматривают возможность его установки вообще. Достичь безопасности в мире гаджетов и в интернете вещей можно только используя достаточно ценные глобальные программно-технические комплексы защиты, которые могут быть установлены преимущественно на телекоммуникационных узлах.

Опис

Коршенко В. А. Гаджети – прихована загроза / В. А. Коршенко // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 245-247.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, гаджети, інтернет речей, витік особистих даних, безпека, захист інформації, гаджеты, интернет вещей, утечка личных данных, безопасность, защита информации, gadgets, internet of things, personal data leak, safety, data protection

Бібліографічний опис