Правовий статус адвоката як учасника адміністративного процесу : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у з’ясуванні сутності та особливостей правового статусу адвоката як учасника адміністративного процесу, а також окресленні та характеристиці його ключових елементів, що дозволило обґрунтувати низку нових наукових положень і висновків, спрямованих на вдосконалення норм адміністративного законодавства, яке закріплює правові засади діяльності адвокатів. Встановлено місце адвоката в системі учасників адміністративного процесу. Оцінено стан та окреслено особливості правового регулювання діяльності адвоката як учасника адміністративного процесу. Визначено поняття та структура правового статусу адвоката як учасника адміністративного процесу. Надано характеристику гарантіям та юридичній діяльності адвоката як учасника адміністративного процесу. Узагальнено зарубіжний досвід регулювання діяльності адвокатів та опрацьовано можливості його використання в Україні. Встановлено шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, яке визначає правові засади правового статусу адвоката як учасника адміністративного процесу.
Theoretical generalization and a new scientific task solution, which is to define the nature and features of the legal status of a lawyer as a participant in the administrative process have been shown in the thesis and its key elements have been characterized, that allowed justifying a number of new scientific provisions and conclusions, aimed at improvement of rules of administrative legislation, which defines legal frameworks of lawyer’s activity. A lawyer’s place in the system of participants in the administrative process has been established. The state and peculiarities of legal regulation of the activity of the lawyer as a participant in the administrative process have been evaluated and specified. The concept and structure of the legal status of a lawyer as a participant in the administrative process have been de administrative process have been determined. The content of rights and duties of the lawyer as a participant in the administrative process has been revealed. Guarantees and legal activity of the lawyer as a participant in the administrative process have been characterized. Foreign experience in regulating the activities of lawyers as participants in the administrative process has been summarized and the possibilities of its application in Ukraine have been elaborated. Ways of improvement of administrative legislation, defining legal frameworks of the legal status of a lawyer as a participant in the administrative process have been established.
В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая заключается в выяснении сущности и особенностей правового статуса адвоката как участника административного процесса, а также очерчивании и характеристике его ключевых элементов, что позволило обосновать ряд новых научных положений и выводов, направленных на совершенствование норм административного законодательства, которое определяет правовые основы деятельности адвокатов.

Опис

Бережна, Є. В. Правовий статус адвоката як учасника адміністративного процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.07 / Бережна Євгенія Вікторівна; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2021. - 23 с.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Україна. Ukraine. Украина, 12.00.07, 081 Право, адвокат, lawyer, правовий статус, правовой статус, legal status, учасники адміністративного процесу, участники административного процесса, participants in the administrative process, юридична відповідальність, юридическая ответственность, legal liability, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, адміністративне законодавство, административное законодательство, administrative legislation

Бібліографічний опис