Публікація:
Протидія злочинності і вища юридична освіта в умовах соціальної сингулярності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Сокуренко, В. В.
Sokurenko, V. V.

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 23-25

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Зазначено, що тільки збереження й подальший розвиток сучасної академічно-університетської системи відомчої освіти МВС, у межах якої функціонують найпотужніші наукові правничі школи, зокрема кримінологічні, здатні забезпечити належні передумови для адекватної відповіді на виклики злочинності в умовах соціальної сингулярності.
It is noted that only the preservation and further development of the modern academic-university system of departmental education of the Ministry of Internal Affairs, within which the most powerful scientific schools of law, in particular criminology, are able to provide the appropriate prerequisites for an adequate response to the challenges of crime in a social singularity.
Отмечено, что только сохранение и дальнейшее развитие современной академической университетской системы ведомственного образования МВД, в рамках которой функционируют мощные научные юридические школы, в частности криминологические, способные обеспечить надлежащие предпосылки для адекватного ответа на вызовы преступности в условиях социальной сингулярности.

Опис

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention, відомча освіта, ведомственное образование, departmental education, соціальна сингулярність, социальная сингулярность, social singularity

Бібліографічний опис

Сокуренко, В. В. Протидія злочинності і вища юридична освіта в умовах соціальної сингулярності / Валерій Васильович Сокуренко // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 23-25.