Парламентський контроль у правоохоронній політиці держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 112-114

Анотація

Розглянуто особливості здійснення парламентського контролю за діяльністю поліції. Звернуто увагу на форми здійснення що найчастіше використовують парламенти для контролювання діяльності поліцейської системи держави.
The features of the parliamentary control over the activities of the police are considered. Attention is drawn to the forms of implementation often used by parliaments to control the activities of the state's police system.
Рассмотрены особенности осуществления парламентского контроля за деятельностью полиции. Обращено внимание на формы осуществления зачастую используют парламенты для контроля деятельности полицейской системы государства.

Опис

Лазарєв, В. В. Парламентський контроль у правоохоронній політиці держави / В. В. Лазарєв // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 112 - 114.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, держава, правоохоронна функція держави, парламент, парламентський контроль, поліція, правоохоронна діяльність, parliament, parliamentary control, police, law enforcement, law enforcement function, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право, парламентский контроль, правоохранительная функция государства

Бібліографічний опис