Щодо форми прийняття слідчим процесуальних рішень, у яких реалізуються дані про особу підозрюваного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1082: Серія: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 225-228

Анотація

Розглянуто питання взаємозв’язку інституту процесуальних рішень з вивченням даних, що характеризують особу підозрюваного, та особлива роль цих даних у прийнятті процесуальних рішень слідчим. Проаналізовано механізм прийняття процесуальних рішень слідчим, як певний порядок реалізації фактичних даних, що характеризують особу підозрюваного, у процесуальних рішеннях слідчого. Звертається увага на наявність певних етапів прийняття процесуальних рішень та на загальні принципи, які використовуються у механізмі прийняття процесуального рішення зокрема, і у самому процесуальному рішенні в цілому. Розглянуто обгрунтованість процесуальних рішень як категорію, що враховує сукупність фактичних даних, зібраних під час досудового розслідування, зокрема, даних про особу підозрюваного.
The question of interrelation of institute of procedural decisions with studying of the data characterizing the identity of the suspect and a special role of such data in adoption of procedural decisions by the investigator is considered. The mechanism of adoption of procedural decisions by the investigator, as a certain order of implementation of the actual data characterizing the identity of the suspect, of procedural decisions of the investigator is analysed. The attention to existence of certain stages of adoption of procedural decisions and to the general principles which are used in the mechanism of adoption of the procedural decision in particular, and in the most procedural decision as a whole is paid. Validity of procedural decisions as category considering set of the actual data collected during pre-judicial investigation, in particular, of data on the identity of the suspect is considered.
Рассмотрен вопрос взаимосвязи института процессуальных решений с изучением данных, характеризующих личность подозреваемого и особенная роль таких данных в принятии процессуальных решений следователем. Проанализирован механизм принятия процессуальных решений следователем, как определенный порядок реализации фактических данных, характеризующих личность подозреваемого, в процессуальных решениях следователя. Обращается внимание на наличие определенных этапов принятия процессуальных решений и на общие принципы, которые используются в механизме принятия процессуального решения в частности, и в самом процессуальном решении в целом. Рассмотрена обоснованность процессуальных решений как категория учитывающая совокупность фактических данных, собранных во время досудебного расследования, в частности, данных о личности подозреваемого.

Опис

Чича Р. П. Щодо форми прийняття слідчим процесуальних рішень, у яких реалізуються дані про особу підозрюваного / Чича Р. П. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1082: Серія: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 225-228.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, процесуальні рішення, підозрюваний, дані, що характеризують особу підозрюваного, процесуальна форма, рішення слідчого, фактичні дані, механізм прийняття процесуальних рішень, procedural decisions, suspect, data characterizing the identity of the suspect, procedural form, decisions of the investigator, actual data, mechanism of adoption of procedural decisions, процессуальные решения, подозреваемый, данные, характеризующие личность подозреваемого, процессуальная форма, решения следователя, фактические данные, механизм принятия процессуальных решений

Бібліографічний опис