Сутність поняття адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 19 черв. 2020 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 115-117

Анотація

Розглянуто визначення та ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Сутність даного поняття можна охарактеризувати як суспільно шкідливе, протиправне, винне діяння, що посягає на життя і здоров’я людини, майно та законні інтереси окремих осіб, суспільства і держави, а також встановлений порядок управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, за яке законом передбачено адміністративну відповідальність.
The definition and signs of administrative offenses in the field of road safety are considered. The essence of this concept can be described as a socially harmful, unlawful, guilty act that infringes on human life and health, property and legitimate interests of individuals, society and the state, as well as the established management procedure in the field of road safety, for which the law provides for administrative responsibility.
Рассмотрено определение и признаки административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Сущность данного понятия можно охарактеризовать как общественно вредное, противоправное, виновное деяние, посягающее на жизнь и здоровье человека, имущество и законные интересы отдельных лиц, общества и государства, а также установленный порядок управления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, за которое законом предусмотрена административная ответственность.

Опис

Солонецький, І. І. Сутність поняття адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / І. І. Солонецький // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 19 черв. 2020 р.) / Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 115-117.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративні правопорушення, административные правонарушения, administrative offenses, безпека дорожнього руху, безопасность дорожного движения, road safety

Бібліографічний опис