Підстави виникнення суб'єктивного права на моральне і матеріальне стимулювання працівників ОВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 146-149

Анотація

Доведено, що підстави для заохочення можна виявити шляхом узагальнення та аналізу всіх нормативних актів, які встановлюють різноманітні види, форми та способи заохочення, а також практику їх застосування в різних структурних підрозділах. Це дасть можливість розробити єдиний нормативний акт, регулюючий заохочення працівників ОВС. Доказано, что основания для поощрения можно выявить путем обобщения и анализа всех нормативных актов, устанавливающих виды, формы и способы поощрения, а также практику их применения в различных структурных подразделениях. Это позволит разработать единый нормативный акт, регулирующий поощрения работников ОВД. It is proved that the grounds for promotion can be identified by summarizing and analyzing all regulatory acts establishing the types, forms and methods of promotion, as well as the practice of their application in various structural units. This will allow the development of a single regulatory act governing the promotion of ATS employees.

Опис

Венедиктов, С. В. Підстави виникнення суб'єктивного права на моральне і матеріальне стимулювання працівників ОВС / С. В. Венедиктов // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч. 2. - С. 146-149

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, заохочення, поощрение, promotion, моральне стимулювання, моральное стимулирование, moral stimulation, матеріальне стимулювання, материальное стимулирование, material incentives

Бібліографічний опис