Сучасні теорії походження держав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 52-53

Анотація

Наголошено, що у сучасній літературі існують різноманітні теорії походження держав, серед яких найпоширенішими є: патріархальна, теологічна, психологічна, органічна, договірна, теорія насильництва, матеріалістична (класова). Досвід історичного розвитку показує, що причини походження суспільства і держави варто шукати у сукупності закономірностей, які породжують громадське життя людини. Головне завдання полягаєв тому, щоб зуміти інтегрувати об'єктивні висновки теоретиків у загальну теорію, що пояснювала б сутність явища не односторонньо, а у всій розмаїтості його проявів у реальному житті.
It is emphasized that in modern literature there are various theories of the origin of states, including the most common are: patriarchal, theological, psychological, organic, contractual, theory of violence, materialistic (class). The experience of historical development shows that the causes of the origin of society and the state should be sought in the aggregate laws that give rise to the social life of a person. The main task was to be able to integrate the objective conclusions of theorists into a general theory that would explain the essence of the phenomenon not unilaterally, but in all the diversity of its manifestations in real life.
Отмечено, что в современной литературе существуют различные теории происхождения государств, среди которых наиболее распространенными являются: патриархальная, теологическая, психологическая, органическая, договорная, теория насилия, материалистическая (классовая). Опыт исторического развития показывает, что причины происхождения общества и государства следует искать в совокупности закономерностей, порождающих общественную жизнь человека. Главная задача состоит в том, чтобы суметь интегрировать объективные выводы теоретиков в общую теорию, объясняющую сущность явления не односторонне, а во всем разнообразии его проявлений в реальной жизни.

Опис

Ключові слова

держава, state, государство, теорії походження держави, theories of the origin of the state, теории происхождения государства, історико-правова думка, historical and legal opinion, историко-правовая мысль

Бібліографічний опис

Гуртова, К. М. Сучасні теорії походження держав / Ксенія Миколаївна Гуртова, Валентина Олегівна Сомова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 52-53.