Європейський вектор правового виховання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 374-378

Анотація

У тезах доповіді розглянуті особливості сучасної системи правового виховання в Європі обумовленої традиційною орієнтацією на повагу до прав і свобод людини. Проаналізовано зміст основних документів, що мають на меті виховання поваги до загальнолюдських цінностей.

В тезисах доклада рассмотрены особенности современной системы правового воспитания в Европе обусловленной традиционной ориентацией уважения к правам и свободам человека. Проанализировано содержание основных документов, имеющих целью воспитания уважения к общечеловеческим ценностям.

Опис

Швець Д. В. Європейський вектор правового виховання / Швець Д. В. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 374-378.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, правове виховання, правовое воспитание, legal education, Рада Європи, Совет Европы, Council of Europe

Бібліографічний опис