Принципи діяльності поліції Грузії: адміністративно-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - № 15, т. 1. - С. 95-97

Анотація

Стаття присвячена дослідженню принципів діяльності поліції Грузії. З’ясовано перелік принципів, відповідно до яких здійснює свою діяльність поліція Грузії, і розкрито зміст кожного з виокремлених принципів. Обґрунтовано доречність і встановлено форми їх імплементації в діяльність правоохоронних органів України.
The article investigates the principles of the police Georgia. It is shown a list of principles under which the police operates in Georgia and the content of each of the exam ined principles. Grounded relevance and established forms of their implementation in the activity of law enforcement bodies of Ukraine.
Статья посвящена исследованию принципов деятельности полиции Грузии. Выяснено перечень принципов, согласно которым осуществляет свою деятельность полиция Грузии, и раскрыто содержание каждого из выделенных принципов. Обоснована уместность и установлены формы их имплементации в деятельность правоохранительных органов Украины.

Опис

Чумак В. В. Принципи діяльності поліції Грузії: адміністративно-правовий аспект / Чумак В. В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - № 15, т. 1. - С. 95-97.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, поліція, полиция, police, Грузия, принципи діяльності, принципы деятельности, principle activity, Georgia, Грузія

Бібліографічний опис