Роль відомчої нормотворчості в адміністративно-правовому забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2013. - № 6-1, т. 1. – С. 133-137

Анотація

У статті з’ясовано сутність та основні ознаки відомчої нормотворчості у сфері реалізації правоохоронної функції держави. Проаналізовано основні стадії розробки відомчих нормативно-правових актів. Надано характеристику основним принципам, дотримання яких дозволить створити необхідні умови для реалізації правоохоронної функції держави.
Determination of the entity and main features of departmental lawmaking in the sphere of state law enforcement function realization is given in the article. The main stages of departmental legal acts development, characteristics of the basic principles, which observance allows creating necessary conditions for state law enforcement function realization is the issue of the article.
В статье выяснены сущность и основные признаки ведомственного нормотворчества в сфере реализации правоохранительной функции государства. Проанализированы основные стадии разработки ведомственных нормативно-правовых актов. Дана характеристика основным принципам, соблюдение которых позволит создать необходимые условия для реализации правоохранительной функции государства.

Опис

Безпалова О. І. Роль відомчої нормотворчості в адміністративно-правовому забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави / Безпалова О. І. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2013. - № 6-1, т. 1. – С. 133-137.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, правотворчість, нормотворчість, відомча нормотворчість, нормативно-правовий акт, правоохоронна функція держави, адміністративно-правове забезпечення, law enforcement function of the state, legal regulation, legislative guaranteeing, improvement, правотворчество, нормотворчество, ведомственное нормотворчество, нормативно-правовой акт, правоохранительная функция государства, административно-правовое обеспечение

Бібліографічний опис