Адміністративний процес України : монографія

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків: ХНУВС-Майдан, 2019. - 422 с.
Abstract
В монографії досліджуються на системному рівні основні питання теорії адміністративного процесу, ведеться пошук відповідей на питання, безпосередньо пов’язані з українським суспільством, і в першу чергу, зі сферою державного управління, адміністративного захисту прав і свобод людини і громадянина. Значну увагу приділено змісту, сутності та призначені адміністративного процесу, суб’єктам адміністративного процесу. Проаналізовані різновиди адміністративних проваджень, як складових адміністративного процесу, охарактеризовані адміністративно-процесуальні відносини в контексті загальної теорії права, адміністративного права і процесу. Монографія призначена для науковців, викладачів (ад’юнктів) та студентів (магістрів) вищих навчальних закладів юридичного профілю та працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень та може являти інтерес для всіх, хто цікавиться проблемами адміністративного процесу.
The monograph examines at the system level the main questions of the theory of the administrative process, searches for answers to questions directly related to Ukrainian society, and first of all, with the sphere of public administration, administrative protection of human and civil rights and freedoms. Considerable attention is paid to the content, essence and purpose of the administrative process, the subjects of the administrative process. The types of administrative proceedings, as components of the administrative process, are analyzed, the administrative procedural relations are characterized in the context of the general theory of law, administrative law and process.
В монографии исследуются на системном уровне основные вопросы теории административного процесса, ведется поиск ответов на вопросы, непосредственно связанные с украинским обществом, и в первую очередь, со сферой государственного управления, административной защиты прав и свобод человека и гражданина. Значительное внимание уделено содержанию, сущности и назначении административного процесса, субъектам административного процесса. Проанализированы разновидности административных производств, как составляющих административного процесса, охарактеризованы административно-процессуальные отношения в контексте общей теории права, административного права и процесса.
Description
Бандурка, О. М. Адміністративний процес України: монографія / О. М. Бандурка. – Харків: ХНУВС - Майдан, 2019. – 422 с. – ISBN 978-966-372-696-0.
Keywords
адміністративний процес, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, административный процесс, administrative process, суб’єкти адміністративного процесу, субъекты административного процесса, subjects of the administrative process, адміністративно-процесуальне провадження, административно-процессуальное производство, administrative proceeding
Citation