Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с.

Анотація

У підручнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність органів поліції, розкрито зміст і напрями цієї діяльності, висвітлено особливості превентивної роботи поліції, зокрема в частині налагодження взаємодії поліції та суспільства. Охарактеризовано особливості організації підтримання публічної безпеки та порядку, захисту й дотримання прав і свобод людини в діяльності поліції, адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, контролю і нагляду як основи забезпечення законності в діяльності органів поліції. Викладено алгоритм дій поліцейських щодо протидії насильству в сім’ї, протидії нелегальній міграції та у разі настання надзвичайних ситуацій.
The textbook covers the main provisions of the legislation of Ukraine regulating the administrative activities of the police, the content and directions of this activity are disclosed, particularities of the preventive work of the police are highlighted, in particular with regard to the establishment of interaction between the police and society. Characteristics of the organization of maintaining public safety and order, protection and observance of human rights and freedoms in the police, administrative and jurisdictional activities of the police, control and supervision as the basis for ensuring lawfulness in the activities of the police are described. The algorithm of actions of policemen on counteraction to violence in a family, counteraction of illegal migration and in case of occurrence of extreme situations is stated.
В учебнике освещены основные положения законодательства Украины, регулирующего административную деятельность органов полиции, раскрыты содержание и направления этой деятельности, освещены особенности превентивной работы полиции, в частности в части налаживания взаимодействия полиции и общества. Охарактеризованы особенности организации поддержания публичной безопасности и порядка, защиты и соблюдения прав и свобод человека в деятельности полиции, административно-юрисдикционной деятельности полиции, контроля и надзора как основы обеспечения законности в деятельности органов полиции. Изложен алгоритм действий полицейских по противодействию насилию в семье, противодействию нелегальной миграции и в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

Опис

Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. В. В. Сокуренка [В. В. Сокуренко, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, адміністративна діяльність, поліція, правоохоронні органи, протидія правопорушенням, administrative activities, police, law enforcement agencies, counteraction to offenses, административная деятельность, полиция, правоохранительные органы, противодействие правонарушениям, превентивна діяльність, превентивная деятельность, preventive activities, забезпечення публічної безпеки, обеспечение общественной безопасности, ensuring public safety, захист прав людини, защита прав человека, protection of human rights, попередження насильства в сім’ї, prevention of domestic violence, предупреждение насилия в семье, юрисдикційна діяльність, юрисдикционная деятельность, юрисдикційна діяльність, протидія нелегальній міграції, counteraction of illegal migration, противодействие нелегальной миграции, чрезвычайная ситуация, надзвичайна ситуація, extreme situation, взаємодія поліції з населенням, взаимодействие с населением, cooperation, нагляд, контроль, надзор, control, supervision

Бібліографічний опис