Адвокат як суб’єкт надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному судочинстві України : автореферат дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київ

Анотація

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, яка полягає у визначенні сутності та особливостей надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному судочинстві України, тенденцій та перспектив побудови нової моделі надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами в адміністративному судочинстві з урахуванням Європейського вектору розвитку Української держави. Визначено поняття та сутність безоплатної правової допомоги в Україні, її систему та види. Сформульовано підстави надання та нормативно-правове регулювання забезпечення та реалізації безоплатної вторинної правової допомоги в Україні. Окреслено систему суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги та визначено роль та місце адвокатури серед них. Сформульовано поняття та окреслено види суб’єктів права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Визначено поняття та зміст адміністративної процесуальної правосуб’єктності адвоката як суб’єкта надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному судочинстві. З’ясовано особливості реалізації адвокатом адміністративної процесуальної правосуб’єктності як суб’єктом надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному судочинстві. Розкрито підстави відповідальності адвоката як суб’єкта надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному судочинстві України. Досліджено європейський досвід регламентації права особи на безоплатну вторинну правову допомогу та можливості його адаптації в Україні. Сформульовано пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення адміністративно-правового та організаційного забезпечення реалізації права особи адвокатом на безоплатну вторинну правову допомогу в адміністративному судочинстві України.
The author of the dissertation has provided theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to determine the nature and specific features of free secondary legal aid within administrative proceedings of Ukraine, tendencies and perspectives for building a new model of secondary legal aid by lawyers within administrative proceedings, taking into account the European vector of Ukraine’s development. The concept and essence of free legal aid in Ukraine, its system and types have been defined. The bases of granting and normative-legal regulation for providing and realizing free secondary legal aid in Ukraine have been formulated. The system of subjects of providing free secondary legal aid has been outlined and the role and place of advocacy among them have been defined. The author has formulated the concept and has outlined the types of subjects of the right to receive free secondary legal aid. The concept and content of administrative procedural legal personality of a lawyer as a subject of providing free secondary legal aid within administrative proceedings have been determined. Specific features of the lawyer’s implementation of administrative procedural legal personality as a subject of free secondary legal aid within administrative proceedings have been clarified. The grounds for the lawyer’s liability as a subject of free secondary legal aid within administrative proceedings of Ukraine have been revealed. The European experience of regulating the right of a person to free secondary legal aid and the possibility of its adaptation in Ukraine has been studied. The author has formulated propositions and recommendations aimed at improving administrative and legal, organizational provision for the realization of the right of a person by a lawyer to free secondary legal aid within administrative proceedings of Ukraine.
В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая заключается в определении сущности и особенностей оказания адвокатами бесплатной вторичной правовой помощи в административном судопроизводстве Украины, тенденций и перспектив построения новой модели предоставления бесплатной вторичной правовой помощи адвокатами в административном судопроизводстве с учетом Европейского вектора развития Украинского государства.

Опис

Ключові слова

Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.07, Україна, адвокат, безоплатна правова допомога, безоплатна вторинна правова допомога, адміністративне судочинство, адміністративна процесуальна правосуб’єктність, відповідальність, право на захист, правнича допомога, lawyey, free legal aid, free secondary legal aid, administrative proceedings, administrative procedural legal personality, liability, right to protection, legal aid, бесплатная правовая помощь, бесплатная вторичная правовая помощь, административное судопроизводство, административная процессуальная правосубъектность, ответственность, право на защиту, юридическая помощь

Бібліографічний опис

Валко, П. Адвокат як суб’єкт надання безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Валко Петрос; Науково-дослідний інститут публічного права. - Київ, 2020. - 25 с.