Формулювання рекомендацій з експлуатації спорядження поліцейськими в умовах воєнного стану

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 335-336
Abstract
Проведено ґрунтовне дослідження ефективності розміщення спорядження з урахуванням досвіду поліцейських, що залучаються до патрулювання та охорону публічного порядку. Зазначено, що серед нормативної бази системи МВС, на теперішній час, немає жодних документів, щодо рекомендацій та правил розміщення спорядження. Виходячи с цього, поліцейські розміщують екіпірування за допомогою тільки власного досвіду, досвіду інших співробітників, який з’являється за час служби, користуючись інформацію із мережі Інтернет або іншим способом. Сформовано рекомендації та алгоритми послідовності розміщення спорядження.
A thorough study of the effectiveness of placing equipment with taking into account the experience of police officers involved in patrolling and public order protection. It is noted that among the regulatory framework of the Ministry of Internal Affairs, at present, there are no documents regarding recommendations and rules for placing equipment. Leaving the village of this, police officers place equipment using only their own experience, the experience of other employees, which appears during the service, using information from the Internet or another way. Recommendations and algorithms for the sequence of equipment placement have been developed.
Проведено основательное исследование эффективности размещения снаряжения с учетом опыта полицейских, привлекаемых к патрулированию и охране публичного порядка. Отмечено, что среди нормативной базы системы МВД, в настоящее время, нет никаких документов относительно рекомендаций и правил размещения снаряжения. Выходя с этого, полицейские размещают экипировку с помощью только собственного опыта, опыта других сотрудников, который появляется за время службы, пользуются информацией из сети Интернет или другим способом. Сформированы рекомендации и алгоритмы последовательности размещения снаряжения.
Description
Keywords
Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліцейські, police, полицейские, спорядження, equipment, снаряжение, воєнний стан, martial law, военное положение
Citation
Фроленкова, П. М. Формулювання рекомендацій з експлуатації спорядження поліцейськими в умовах воєнного стану / Фроленкова П. М. // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підгот. ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 335-336.