Забезпечення кримінологічної безпеки засобами архітектурного планування урбанізованих просторів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2020. С. 68-73.
Abstract
У запропонованій праці досліджується питання забезпечення безпеки засобами архітектурного планування. Зазначено, що планувальники, архітектори і розробники можуть зіграти важливу роль у підвищенні безпеки соціалізованих спільнот в урбанізованих просторах, оскільки такі професіонали мають значний вплив на формування дизайну забудованого середовища. Крім того, важливою характеристикою з позицій безпеки є лінія огляду, що визначається як бажана лінія огляду з точки зору відкритості й глибини. Доведено, що нездатність людини побачити, що попереду по маршруту її руху через наявність гострих кутів, стін, пагорбів, зборів, кущів або стовпів може бути серйозною перешкодою щодо відчуття безпеки. Підсумовано, є нагальним дослідження проблем планування міського архітектурного простору з метою розробки рекомендацій щодо забезпечення безпеки містян на території, що знаходиться у безпосередній близькості до входів метро. Слід наголосити, що для вирішення цієї проблеми зазначені засоби екологічного дизайну можуть стати впливовим інструментом забезпечення такої безпеки.
The proposed work examines the issue of ensuring security by means of architectural planning. It is noted that planners, architects and developers can play an important role in increasing the safety of socialized communities in urbanized spaces, as such professionals have a significant influence on the formation of the design of the built environment. In addition, an important safety characteristic is the line of sight, which is defined as the desired line of sight in terms of openness and depth. It has been proven that a person's inability to see what is ahead of them on the route of their movement due to the presence of sharp corners, walls, hills, gatherings, bushes or pillars can be a serious obstacle to the feeling of safety. In summary, it is urgent to study the problems of urban architectural space planning in order to develop recommendations for ensuring the safety of citizens in the area located in the immediate vicinity of the metro entrances. It should be emphasized that in order to solve this problem, the mentioned means of ecological design can become an influential tool for ensuring such safety.
В предложенной работе исследуется вопрос обеспечения безопасности средствами архитектурного планирования. Отмечено, что планировщики, архитекторы и разработчики могут сыграть немаловажную роль в повышении безопасности социализированных сообществ в урбанизированных пространствах, поскольку такие профессионалы оказывают значительное влияние на формирование дизайна застроенной среды. Кроме того, важной характеристикой с позиций безопасности является линия обзора, определяемая как желаемая линия обзора с точки зрения открытости и глубины. Доказано, что неспособность человека увидеть, что впереди по маршруту его движения из-за наличия острых углов, стен, холмов, сводов, кустов или столбов может быть серьезным препятствием в ощущении безопасности. Итогом является неотложное исследование проблем планирования городского архитектурного пространства с целью разработки рекомендаций по обеспечению безопасности горожан на территории, которая находится в непосредственной близости к входам метро. Следует отметить, что для решения этой проблемы указанные средства экологического дизайна могут стать влиятельным инструментом обеспечения безопасности.
Description
Лукашевич С.Ю., Бондаренко Б.К., Салаєва К.А., Бондаренко К.Е. Забезпечення кримінологічної безпеки засобами архітектурного планування урбанізованих просторів// Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2020. С. 68-73
Keywords
кримінологічна безпека, урбаністика, урбаністичний простір, архітектурне планування, безпека, забезпечення безпеки, criminological security, urban planning, urban space, architectural planning, security, ensuring security, криминологическая безопасность, урбанистика, урбанистическое пространство, архитектурное планирование, безопасность, обеспечение безопасности
Citation