Гендерні аспекти в юридичній термінології: Виклики та Перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-10-23

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 332c

Анотація

Дуже важливо звернути увагу на гендерні аспекти в юридичній термінології, оскільки це відображає сучасні виклики та перспективи розвитку правової сфери. Гендерна рівність та інклюзивність стали ключовими пріоритетами у світовій юриспруденції, що вимагає адаптації існуючих правових норм та термінології. Актуалізація гендерно-чутливого мовлення у правових документах є не лише відображенням соціальних змін, але й засобом боротьби з гендерними стереотипами. Врахування гендерних аспектів сприяє створенню більш справедливої та ефективної правової системи, яка враховує потреби та особливості всіх членів суспільства. Особлива увага повинна бути приділена переосмисленню традиційних юридичних підходів, що часто виключають або мінімізують роль жінок і представників різних гендерних ідентичностей. Це включає розробку нових нормативних актів, що враховують гендерну рівність, та перегляд існуючих з метою виправлення гендерних дисбалансів. Також важливою є робота з освітніми програмами для юристів та законодавців, щоб підвищити їх обізнаність та чутливість до гендерних питань. Висвітлення цієї тематики відкриває нові перспективи для дослідження та практичного впровадження гендерної рівності в юридичну сферу, сприяючи створенню більш справедливого та інклюзивного суспільства.
It is very important to focus on gender aspects in legal terminology, as it reflects the contemporary challenges and prospects of legal sphere development. Gender equality and inclusiveness have become key priorities in global jurisprudence, necessitating the adaptation of existing legal norms and terminology. The updating of gender-sensitive language in legal documents is not just a reflection of social changes, but also a means of combating gender stereotypes. Considering gender aspects contributes to the creation of a more just and effective legal system that takes into account the needs and characteristics of all members of society. Special attention should be paid to rethinking traditional legal approaches that often exclude or minimize the role of women and individuals of various gender identities. This includes developing new normative acts that consider gender equality and reviewing existing ones to correct gender imbalances. Also, working with educational programs for lawyers and legislators is crucial to increase their awareness and sensitivity to gender issues. Addressing this topic opens new perspectives for research and practical implementation of gender equality in the legal field, contributing to the creation of a more equitable and inclusive society.

Опис

Ключові слова

гендерна рівність, юридична термінологія, інклюзивність, правові норми, гендерні стереотипи, юридична освіта, гендерна чутливість, правова система., gender equality, legal terminology, inclusivity, legal norms, gender stereotypes, legal education, gender sensitivity, legal system.

Бібліографічний опис

Зінченко Д.А, Звірянський Г.В. Гендерні аспекти в юридичній термінології: Виклики та Перспективи.Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали. Міжнародної науково-практичної інтернет. конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 332c. С. 107-109.