Contemporary forms and methods of counteracting narcotization of the youth

Abstract
Метою статті є аналіз найбільш ефективних форм і методів протидії наркотизації в суспільстві, особливо серед молоді, а також надання характеристики найбільш вагомих чинників, під дією яких наркотизація отримує своє поширення. Під час написання статті авторами застосовувалися такі методи наукового пізнання, як діалектичний, догматичний, системного аналізу та порівняльно-правовий. У статті аналізуються форми та методи протидії наркотизації молоді в Україні та світі. Запропоновано визначення понять «наркотизація», «протидія наркотизації», «форми протидії наркотизації» та «методи протидії наркотизації». Встановлено пряму залежність процесу виникнення та подальшого розповсюдження наркотизації від комплексу суспільних чинників, кожен із яких охарактеризований окремо. Окрім аналізу головних чинників виникнення та розповсюдження наркотизації серед молоді, не менш важливу увагу було приділено визначенню форм, методів та засобів протидії цьому негативному суспільному явищу. Вивчено позитивний досвід діяльності органів правопорядку розвинутих країн світу в сфері протидії наркотизації, у тому числі серед молоді. Підкреслено, що ефективність методів, спрямованих на примусово-насильницьке подолання наркотизації, значно менша за превентивні методи, які є більш гуманними та економічно ефективними. Зроблено висновок про необхідність простійного залучення громадян для протидії наркотизації суспільства, і особливо серед молоді.
The purpose of the paper is to examine the most efficient forms and methods of counteracting narcotization in society, especially of the youth, and also to characterize the most important factors of the proliferation of narcotization. The authors used the following methods in the research: dialectical, dogmatic, method of systematic analysis and comparative-legal method. The paper analyses forms and methods of counteracting narcotization of the youth in Ukraine and worldwide. It elaborates the definition of the following terms: “narcotization”, “counteracting narcotization”, “forms of counteracting narcotization” and “methods of counteracting narcotization”. It ascertains that emerging and proliferation of narcotization has a direct correlation with the complex of social factors, each one of them obtained a specific characteristic. Besides analyzing the major factors of emergence and proliferation of narcotization of the youth, the paper gives particular attention to defining forms, methods and means of counteracting this socially harmful phenomenon. The paper studies positive experience in regard to activities of law enforcement agencies of the developed countries in the sphere of counteracting narcotization, including narcotization of the youth. It emphasizes that coercive methods of reducing narcotization have much lower efficiency compared to preventive methods that are generally more humane and economically efficient. The paper formulates the conclusion about the necessity of ongoing engagement of the community in counteracting narcotization of society, especially of the youth.
Целью статьи является анализ наиболее эффективных форм и методов противодействия наркотизации в обществе, особенно среди молодежи, а также предоставление характеристики наиболее значимых факторов, под действием которых наркотизация получает свое распространение.
Description
Contemporary forms and methods of counteracting narcotization of the youth / Anatoliy Trokhymovych Komziuk, Ruslan Semenovych Orlovskyi, Bohdan Mykhailovich Orlovskyi, Taisa Vasylivna Rodionov // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, No 25. – P. 377-385. – DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.42.
Komziuk, A., Orlovskyi, R., Orlovskyi, B., & Rodionova, T. (2020). Contemporary forms and methods of counteracting narcotization of the youth. Amazonia Investiga, 9(28), 377-385. https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.42.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, publikatsii u WoS, Україна. Ukraine. Украина, наркотизація, молодь, наркотична залежність, протидія наркотизації, правоохоронні органи, форми протидії наркотизації, методи протидії наркотизації, narcotization, youth, drug addiction, counteraction, law enforcement agencies, правоохранительные органы, наркотизация, молодежь
Citation