Дискусійні питання щодо запровадження закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 252-259

Анотація

Проаналізовано окремі положення ухваленого Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Акцентовано увагу на необхідності правового врегулювання дискусійних положень, що виникнуть під час його практичного застосування. Проанализованы отдельные положения принятого Закона Украины «Про основы предотвращения и противодействия коррупции». Акцентировано внимание на необходимости правового урегулирования дискуссионных положений, которые возникнут при его практическом применении. Separate provisions of adopted Law of Ukraine «About the grounds of corruption prevention and counteraction» are analyzed. Attention is paid to necessity of controversial provisions’ legal regulation, which appear during its practical implementation.

Опис

Грищенко, М. В. Дискусійні питання щодо запровадження закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» / М. В. Грищенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 252-259

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, запобігання корупції, предотвращения коррупции, антикорупційна політика, антикоррупционная политика, боротьба з корупцією, борьба с коррупцией, корупція, коррупция

Бібліографічний опис