Викладання навчальної дисципліни «Професійна етика. Ефективна комунікація» як засіб виховання курсантів 1 курсу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С. 524-526

Анотація

Розглянуто викладання навчального предмету «Професійна етика. Ефективна комунікація» на первинній професійній підготовці за професією 5162 «Поліцейські». У ході табірних зборів ця дисципліна викладається з метою сформувати в курсантів загально професійну компетентність «Оволодіння основами професійної етики» що дозволяє знати норми професійної етики, правила ділового етикету та спілкування з різними категоріями осіб; естетичні складові професійної діяльності поліцейського та уміти дотримуватися в процесі професійної діяльності морально-етичних норм.
The teaching of the subject "Professional ethics. Effective Communication "in the initial professional training in the profession 5162" Police ". During the camp meeting, this discipline is taught in order to form in cadets general professional competence "Mastering the basics of professional ethics" that allows you to know the rules of professional ethics, rules of business etiquette and communication with different categories of people; aesthetic components of the professional activity of a police officer and be able to adhere to moral and ethical norms in the process of professional activity.
Рассмотрено преподавание учебного предмета «Профессиональная этика. Эффективная коммуникация» на первичной профессиональной подготовке по профессии 5162 «Полицейские». В ходе лагерных сборов эта дисциплина преподается с целью сформировать у курсантов общую профессиональную компетентность «Овладение основами профессиональной этики» что позволяет знать нормы профессиональной этики, правила делового этикета и общения с различными категориями граждан; эстетические составляющие профессиональной деятельности полицейского и уметь соблюдать в процессе профессиональной деятельности морально-этических норм.

Опис

Червоний, П. Д. Викладання навчальної дисципліни «Професійна етика. Ефективна комунікація» як засіб виховання курсантів 1 курсу / П. Д. Червоний // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / [редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 524-526.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професійна етика, professional ethics, профессиональная этика, ефективна комунікація, effective communication, эффективная коммуникация, курсанти, cadets, курсанты, виховання, education, воспитание, поліцейський, police officers, полицейский, службовий етикет, professional etiquette, служебный этикет

Бібліографічний опис