Вступ до спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»: навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Тернопіль: Осадца Ю.В., 2022. - 460 с.

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено базові теми, що забезпечують інтегральну, загальну та фахові компетентності зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»; розкрито поняття, види та загальні засади кваліфікації кримінльних правопорушень; висвітлено деонтологічні основи правоохоронної діяльності. Охарактеризовано основи кримінології, кримінального та криміного процесуального права, кримінальновиконавчого права та профілактики злочинності. Викладено особлиості адміністративно-юрисдикційної та превентивної діяльності правоохоронних органів, особливості застосування спеціальної техніки та тактико-спеціальної підготовки. Визначено засади оперативно-розшукової діяльності та базових навичок з запобігання та протидії домашньому насильству. Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», працівникам органів та підрозділів Національної поліції, а також всім, хто цікавиться проблемами правоохоронної та правозахисної діяльності.
The textbook covers basic topics that provide integral, general and professional competence in specialty 262 "Law enforcement activity"; concepts, types and general principles of qualification of criminal offenses are revealed; the deontological foundations of law enforcement activity are highlighted. The basics of criminology, criminal and criminal procedural law, criminal enforcement law and crime prevention are characterized. The peculiarities of the administrative-jurisdictional and preventive activities of law enforcement agencies, the peculiarities of the use of special equipment and tactical-special training are described. The principles of investigative activity and basic skills for preventing and countering domestic violence have been determined. The study guide will be useful for cadets, master's degree students, adjuncts, graduate students, doctoral students, teachers of higher education institutions with specific learning conditions, in which personnel are trained in the specialty 262 "Law enforcement activities", employees of the bodies and units of the National Police, as well as everyone, who is interested in the problems of law enforcement and human rights protection activities.
В учебном пособии отражены базовые темы, обеспечивающие интегральную, общую и профессиональные компетентности по специальности 262 «Правоохранительная деятельность»; раскрыты понятия, виды и основы квалификации уголовных правонарушений; освещены деонтологические основы правоохранительной деятельности. Охарактеризованы основы криминологии, уголовного и уголовного процессуального права, уголовно-исполнительного права и профилактики преступности. Изложены особенности административно-юрисдикционной и превентивной деятельности правоохранительных органов, особенности применения специальной техники и тактико-специальной подготовки. Определены основы оперативно-розыскной деятельности и базовых навыков по предотвращению и противодействию домашнему насилию. Учебное пособие будет полезным курсантам, слушателям магистратуры, адъюнктам, аспирантам, докторантам, преподавателям высшего образования со специфическими условиями обучения, в которых осуществляется подготовка кадров по специальности 262 «Правоохранительная деятельность», работникам органов и подразделений Национальной полиции, а также всем, кто интересуется проблемами правоохранительной и правозащитной деятельности.

Опис

Ключові слова

Україна, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, правоохоронна діяльність, вступ до спеціальності, деонтологія, кваліфікація кримінальних правопорушень, кримінальні правопорушення, кримінологія, кримінологічна характеристика злочинності, профілактика злочинності, кримінальне право, кримінальне провадження, кримінально-виконавча політика держави, оперативно-розшукова діяльність, адміністративно-юрисдикційна діяльність, поліція, Національна поліція України, превентивна поліцейська діяльність, спеціальна техніка, тактико-спеціальна підготовка, домашнє насильство, запобігання та протидія домашньому насильству, Ukraine, law enforcement activity, deontology, criminal offences, criminological characteristics of crime, criminal proceedings, administrative and jurisdictional activity, National police of Ukraine, domestic violence, Украина, правоохранительная деятельность, деонтология, уголовные правонарушения, криминологическая характеристика преступности, уголовное производство, административно-юрисдикционная деятельность, Национальная полиция Украины, домашнее насилие

Бібліографічний опис

Вступ до спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»: навч. посіб. / [Безпалова О. І., Джафарова О.В., Лихова С.Я. та ін. ]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2022. – 460 с. – ISBN 978-617-8060-16-9.