Fighting against cybercrime: problems and prospects in Ukraine and the world

Abstract
У статті розглядаються особливості боротьби з кіберзлочинністю шляхом створення відповідних кібер-підрозділів в Україні та світі. Офіційні дані про збитки, що виникають щорічно в результаті здійснення кіберзлочинності. Звертає на себе увагу той факт, що до 2021 року втрати від кіберзлочинності у світі досягнуть 6 трильйонів доларів. Виявляється, що головним міжнародним актом для європейських держав у сфері боротьби з кіберзлочинністю є Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність, згідно з якою були створені кібернетичні одиниці в Україні та в ряді країн-членів Європейського Союзу. Особливості протидії і боротьба кіберзлочинності в Україні, Фінляндії, Естонії, Франції, США. Зроблено висновок про важливість гармонізації законодавства у сфері боротьби проти кіберзлочинності, а також налагодження транскордонного співробітництва у цій сфері та співпраця з приватними суб'єктами, зокрема, що надають Інтернет-послуги.
The article deals with the features of fighting against cybercrime through the creation of appropriate cyber units in Ukraine and in the world. Official data on losses incurred annually by the state as a result of committing cybercrime are presented. Attention is drawn to the fact that by 2021 the losses from cybercrime in the world will reach 6 trillion dollars. It is revealed that the main international act for European states in the field of fighting against cybercrime is the Council of Europe cybercrime convention, according to which cyber units were created in Ukraine and in a number of European Union member states. The peculiarities of counteraction and struggle of cybercrime in Ukraine, Finland, Estonia, France, the USA are considered. The conclusion is made on the importance of harmonization of legislation in the area of fighting against cybercrime, as well as the establishment of cross-border cooperation in this area and cooperation with private actors, in particular those providing Internet services.
В статье рассматриваются особенности борьбы с киберпреступностью путем создания соответствующих киберподразделений в Украине и в мире. Официальные данные о потерях, понесенных ежегодно в результате совершения киберпреступности. Обращает на себя внимание тот факт, что к 2021 году потери от киберпреступности в мире достигнут 6 триллионов долларов. Выявлено, что основным международным актом европейских государств в области борьбы с киберпреступностью является Конвенция Совета Европы о киберпреступности, в соответствии с которой в Украина и ряд государств-членов Европейского Союза. Особенности противодействия и борьба с киберпреступностью в Украине, Финляндии, Эстонии, Франции, США. Сделан вывод о важности гармонизации законодательства в сфере боевых действий, противодействия киберпреступности, а также налаживания трансграничного сотрудничества в этой области и сотрудничество с частными субъектами, в частности теми, кто предоставляет интернет-услуги.
Description
Fighting against cybercrime: problems and prospects in Ukraine and the world / Andrii Borko, Vadym Nehodchenko, Olena Volobuieva, Ivan Kharaberiush, Yevheniia Lohvynenko // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. - 2019. - Vol. 22, Special Issue 2.
Borko, A., Nehodchenko, V., Volobuieva, O., Kharaberiush, I., & Lohvynenko, Y. (2019). Fighting against cybercrime: Problems and prospects in ukraine and the world. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(Special Issue 2) Retrieved from www.scopus.com
Keywords
cybercrime, cyberpolice, fighting against cybercrime, киберпреступность, борьба с киберпреступностью, киберполиция, кіберзлочинність, кіберполіція, боротьба з кіберзлочинністю, publikatsii u Scopus, Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, поліція, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, полиция, police, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, publikatsii u zarubizhnomu vydanni
Citation