Поняття істотної шкоди у складі корупційних правопорушень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 167-169.
Abstract
Істотна шкода охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб як конструктивна ознака складів злочинів має місце як у випадку спричинення матеріальних (майнових) збитків, так і у випадку заподіяння суспільно небезпечних наслідків нематеріального характеру. Факт визнання істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб чи спричинення таким правам та інтересам тяжких наслідків, дає змогу визнати вчинене злочином, а не іншим правопорушенням.
Significant damage to the legally protected rights and interests of individual citizens or state or public interests or interests of legal entities as a constructive feature of the elements of crime takes place both in the case of causing material (property) damage, and in the case of causing socially dangerous consequences of a non-material nature. The fact of recognizing significant harm to the legally protected rights or interests of individual citizens or state or public interests, or the interests of legal entities, or the infliction of grave consequences on such rights and interests, allows us to recognize it as a crime, and not another offense.
Существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц как конструктивный признак составов преступлений имеет место как в случае причинения материального (имущественного) ущерба, так и в случае причинения общественно опасных последствий нематериального характера. Факт признания существенного вреда охраняемым законом правам или интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц или причинение таким правам и интересам тяжких последствий позволяет признать совершенным преступлением, а не иным правонарушением.
Description
Фоменко, М. В. Поняття істотної шкоди у складі корупційних правопорушень / М. В. Фоменко // Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 167-169.
Keywords
Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, corruption, корупційні правопорушення, коррупционные правонарушения, corruption offenses, кримінальні правопорушення, уголовные правонарушения, criminal offenses, істотна шкода, существенный вред, substantial harm, заподіяння істотної шкоди, причинение существенного вреда, significant harm, шкода, вред, harm, збитки, ущерб, damage, втрати, потери, losses
Citation